Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TK21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH

Ảnh 4x6cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng
đầu để trần

(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của
Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)

(1)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):.................................................................2- Nam 

Nữ 

3- Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại................................................................
4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc.......................... 6- Tôn giáo................................................
7- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà..................đường phố (thôn)................................................
phường (xã).............................quận (huyện)...........................thành phố (tỉnh).......................
8- Nơi thường xuyên ở (nếu khác với nơi đăng ký thường
trú)..................................................................................................................................................
....................................................................................................
9- Giấy CMND số:..............................ngày cấp......./......./........nơi cấp....................................
10-

Nghề

nghiệp:...................................

11-

Nơi

làm

việc:...................................................... ..........................................................................................
............................................
12- Tên, địa chỉ của cơ quan (nếu có) ...................................................................................
......................................................................................................................................
13- Những điều muốn ghi thêm (nếu
có):................................................................................. ................................................................
.......................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận của Phòng QLXNC - Công an
tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú hoặc
của Cơ quan chủ quản (3)

Làm
tại................ngày.......tháng.......năm........
Người đề nghị (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu TK21
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH
(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của
Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)
Ảnh 4x6cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng
đầu để trần
(1)
1- Họ tên (viết chữ in hoa):.................................................................2- Nam Nữ
3- Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại................................................................
4- Quốc tịch Việt Nam 5- n tộc.......................... 6- Tôn giáo................................................
7- i đăng thường trú: S nhà..................đường phố (thôn)................................................
phường ().............................quận (huyện)...........................thành phố (tỉnh).......................
8- Nơi thường xuyên ở (nếu khác với nơi đăng ký thường
trú)..................................................................................................................................................
....................................................................................................
9- Giấy CMND số:..............................ngày cấp......./......./........nơi cấp....................................
10- Nghề nghiệp:................................... 11- Nơi làm
việc:...................................................... ..........................................................................................
............................................
12- Tên, địa chỉ của cơ quan (nếu có) ...................................................................................
......................................................................................................................................
13- Những điều muốn ghi thêm (nếu
):................................................................................. ................................................................
.......................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận của Phòng QLXNC - Công an
tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú hoặc
của Cơ quan chủ quản (3)
Làm
tại................ngày.......tháng.......năm........
Người đề nghị (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH - Trang 2
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH 9 10 3