Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC Application for ABTC renewal

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu/Form TK16

Tờ khai
đề nghị cấp lại thẻ ABTC
Application for ABTC renewal

ảnh 3 x4 cm
nền trắng, mới
chụp, mặt nhìn
thẳng, đầu để trần,
đóng dấu giáp lai
của doanh nghiệp/
cơ quan quản lý (2)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa)…………………………………………………………………………..
…………….……..… 2- Nam, nữ……………...
Surname and given names of the Applicant (in capital letters)
Sex: Male/Female
3- Sinh ngày…………….. tháng…………….năm………………
tại….................................................................................................................................
Date of birth (Day/Month/Year)
at
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)……………..………………...…..…….…đường
phố…………………………………….
Permanent resident address:
House number (Hamlet/ village)
Road/Street
phường (xã, thị trấn)………………………..…… quận (huyện, thị xã)………..……...…….…… tỉnh
(thành phố) ……………………………...
Ward (Commune/Town)
District (Town)
Province (city)
5- Hộ chiếu số………………,.…….………Loại………………...…. Cấp ngày….…../…..…/………….Giá
trị đến ngày………/………/…….…….
Passport number
Type
Date of issue (Day/Month/Year) Date of
expiry (Day/Month/Year)
Cơ quan
cấp………………………………………………………………………………………………………………
……………………………......
Issuing authority
6- Số điện thoại……………………..…..….…… số fax…………………………..……..…Địa chỉ e-mail
…………………………………...................
Phone number
Fax number
E-mail
7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (2)
……………………………………………………....................................................................
Name, address and phone number of the Applicant’s Business/Organisation
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............
8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (2)
…………………………………………………………………………………………………………………...
.............
Position or occupation
9- Ngành nghề kinh
doanh……………………………………………………………………………………………………………
……………………...
Type of business
10- Đã được cấp thẻ ABTC số…………………………………………..……….…..…… Giá trị đến ngày…..
….…/…..……/……………..................
Issuance number of the granted ABTC card
Date of expiry
(Day/Month/Year)
11- Lý do đề nghị cấp lại thẻ ABTC………………….
……………………………………………………………………………….................................
Reasons for ABTC Card renewal
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...............
12- Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (3)
………………………………………………………………………………...............
To which participating economies is your requested ABTC Card valid for travel

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………....
trong đó ưu tiên xét duyệt trước (nếu có) (4)
…………...
1- Họ và tên (viết chữ in hoa)…………………………………………………………………………..
…………….……..… 2- Nam, nữ……………...
Surname and given names of the Applicant (in capital letters)
Sex: Male/Female
3- Sinh ngày…………….. tháng…………….năm………………
tại….................................................................................................................................
Date of birth (Day/Month/Year) at
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)……………..………………...…..…….…đường
phố…………………………………….
Permanent resident address: House number (Hamlet/ village) Road/Street
phường (xã, thị trấn)………………………..…… quận (huyện, thị xã)………..……...…….…… tỉnh
(thành phố) ……………………………...
Ward (Commune/Town) District (Town) Province (city)
5- Hộ chiếu số………………,.…….………Loại………………...…. Cấp ngày….…../…..…/………….Giá
trị đến ngày………/………/…….…….
Passport number Type Date of issue (Day/Month/Year) Date of
expiry (Day/Month/Year)
Cơ quan
cấp………………………………………………………………………………………………………………
……………………………......
Issuing authority
6- Số điện thoại……………………..…..….…… số fax…………………………..……..…Địa chỉ e-mail
…………………………………...................
Phone number Fax number E-mail
7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (2)
……………………………………………………....................................................................
Name, address and phone number of the Applicant’s Business/Organisation
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............
8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (2)
…………………………………………………………………………………………………………………...
.............
Position or occupation
9- Ngành nghề kinh
doanh……………………………………………………………………………………………………………
……………………...
Type of business
10- Đã được cấp thẻ ABTC số…………………………………………..……….…..…… Giá trị đến ngày…..
….…/…..……/……………..................
Issuance number of the granted ABTC card Date of expiry
(Day/Month/Year)
11- Lý do đề nghị cấp lại thẻ ABTC………………….
……………………………………………………………………………….................................
Reasons for ABTC Card renewal
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...............
12- Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (3)
………………………………………………………………………………...............
To which participating economies is your requested ABTC Card valid for travel
Mẫu/Form TK16
Tờ khai
đề nghị cấp lại thẻ ABTC
Application for ABTC renewal
ảnh 3 x4 cm
nền trắng, mới
chụp, mặt nhìn
thẳng, đầu để trần,
đóng dấu giáp lai
của doanh nghiệp/
cơ quan quản lý (2)
Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC Application for ABTC renewal - Trang 2
Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC Application for ABTC renewal - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC Application for ABTC renewal 9 10 152