Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu/Form X06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA
ngày 05 tháng 01 năm 2013)

GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC (1)

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

1- Họ tên…………………………………………………………………………….…………….………...…… 2- Nam, nữ…………….………...
3- Sinh ngày………….. tháng…………. năm………………tại…...........................................................................................................................
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)………………..……………đường phố………………………...……
phường (xã, thị trấn)……..……..…………quận (huyện, thị xã)……………………tỉnh (thành phố) ………………………….........
5-Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/ cơ quan……………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

6- Tôi đã được Cục QLXNC cấp thẻ ABTC số……………………………… Giá trị đến ngày………/………./………………….
Thẻ ABTC này đã bị mất tại……………………………………………………………..…………ngày….………./…...…/…………….……
Lý do mất……………………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

Những vấn đề khác cần trình báo thêm (nếu có)…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Đề nghị Cục QLXNC hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC số………………………………….…… của tôi.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
Trưởng Công an phường, xã xác nhận
người có tên trên đã trình báo việc mất thẻ

Làm tại…………….............…… ngày………/………/…...

Người trình báo (2)
(Ký, ghi rõ họ tên)

tại Công an phường,xã……………………...............................…
Ngày………….. tháng…………..năm………………
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Mẫu này dùng khi bị mất thẻ ABTC ở trong nước. Trường hợp bị mất thẻ ở nước ngoài thì dùng

mẫu X07 đăng tải trên trên trang web: 
(2) Kê khai 02 bản và trực tiếp nộp hoặc gửi 01 bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

...
Mẫu/Form X06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA
ngày 05 tháng 01 năm 2013)
GI Y TRÌNH BÁO M T TH ABTC (1)
Kính g i: C c Qu n lý xu t nh p c nh - B ng an
1- Họ tên…………………………………………………………………………….…………….………...…… 2- Nam, nữ…………….………...
3- Sinh ngày………….. tháng…………. năm………………tại…...........................................................................................................................
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)………………..……………đường phố……………………...……
phường (xã, thị trấn)……..……..…………quận (huyện, thị xã)……………………tỉnh (thành phố) ………………………….........
5-Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/ cơ quan……………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
6- Tôi đã được Cục QLXNC cấp thẻ ABTC số……………………………… Giá trị đến ngày………/………./………………….
Thẻ ABTC này đã bị mất tại…………………………………………………………..…………ngày….………./…...…/…………….……
Lý do mất……………………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
Những vấn đề khác cần trình báo thêm (nếu có)…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Đề nghị Cục QLXNC hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC số……………………………….…… của tôi.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
c nhận
Trưởng Công an phường, xã xác nhận
ngưi n trên đã trình báo việc mất th
tại Công an phường,xã……………………...............................…
Ngày………….. tháng…………..năm………………
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại…………….............…… ngày………/………/…...
Người trình báo (2)
(Ký, ghi h tên)
Ghi chú: (1) Mẫu này dùng khi bị mất thẻ ABTC ở trong nước. Trường hợp bị mất thẻ ở nước ngoài thì dùng
mẫu X07 đăng tải trên trên trang web: www.vnimm.gov.vn
(2) Kê khai 02 bản và trực tiếp nộp hoặc gửi 01 bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.
Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC 9 10 301