Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh
(4x6)

HH4
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN GIẤY THÔNG HÀNH HỒI
HƯƠNG (1)

1. Họ tên người xin hồi hương(2)......................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh (3)...............................................Giới tính...............
3. Nơi sinh.................................................................................................
....................................................................................................................
4. Chỗ ở hiện nay, số điện thoại.....................................................................
.......................................................................................................
5. Quốc tịch gốc...................................Quốc tịch hiện nay.................................
6. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu ccn giá trị...................................
Số................................................................ngày cấp..................................
Cơ quan cấp.....................................................có giá trị đến ngày...................
7. Nghề nghiệp...........................................................................................
..................................................................................................................
8. Họ tên, địa chgỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam bảo lănh.....................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
9. Tôi đă nộp hồ sơ đề nghị được hồi hương ngày.......tháng.......năm.........tại.....
.................................................................................................................
Trẻ em dưới 14 tuổi cùng xin hồi hương (ghi rơ họ tên, nam nữ, ngày tháng năm
sinh, quan hệ với bản thân).......................................................................
................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................
nh
(4x6)
HH4
C NG HOÀ X H I CH NGH A VI T NAM Ă Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
T KHAI NGH C NH N GI Y THÔNG HÀNH H I ĐỀ ĐƯỢ
H NG (1)ƯƠ
1. H tên ng i xin h i h ng(2)...................................................................... 
2. Ngày, tháng, n m sinh (3)...............................................Gi i tính...............
3. N i sinh.................................................................................................
....................................................................................................................
4. Ch hi n nay, s i n tho i.....................................................................
.......................................................................................................
5. Qu c t ch g c...................................Qu c t ch hi n nay.................................
6. H chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u n giá tr ...................................
S ................................................................ngày c p..................................
C quan c p.....................................................có giá tr n ngày................... 
7. Ngh nghi p...........................................................................................
..................................................................................................................
8. H tên, a chg , s i n tho i c a thân nhân Vi t Nam b o l nh..................... 
...................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
9. Tôi n p h s ngh c h i h ng ngày.......tháng.......n m.........t i.....   
.................................................................................................................
Tr em d i 14 tu i cùng xin h i h ng (ghi r h tên, nam n , ngày tháng n m  
sinh, quan h v i b n thân).......................................................................
................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
Tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương - Trang 2
Tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương 9 10 832