Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Tên đơn vị/cá nhân:
Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
Chỉ tiêu
(1)

I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh
doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp
trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện
thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,...
và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại
doanh nghiệp (nếu có)
...........

II. Bổ sung thông tin tài khoản của
người nộp thuế:

Thông tin đăng ký cũ
(2)

Thông tin đăng ký mới
(3)

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ...
......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn:
- Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
- Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
- Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

...
TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, B SUNG THÔNG TIN ĐĂNG THU
Tên đơn vị/cá nhân:
số thuế:
Địa chỉ trụ sở chính:
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng thuế như sau:
Chỉ tiêu
(1)
Thông tin đăng
(2)
Thông tin đăng mới
(3)
I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành ngh kinh doanh chính
8. Vốn điều l
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán v kết quả kinh
doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin v đơn v chủ quản ( quan cấp
trên trực tiếp)
14. Thông tin v người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin v các đơn vị liên quan
17. Thông tin khác: Ghi h tên, số điện
thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,...
kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại
doanh nghiệp (nếu có)
...........
II. Bổ sung thông tin tài khoản của
người nộp thuế:
Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông s
156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai điều chỉnh đăng ký - Trang 2
Tờ khai điều chỉnh đăng ký - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai điều chỉnh đăng ký 9 10 760