Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC
(Không phải là Giấy khai sinh)
Kính gửi: (1).....................................................................................
Họ và tên người khai:...................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú(2) ................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT

Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:..................................................................................
Đề nghị (1)...............................................................................điều chỉnh (4)...................................
..................................................................................... cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:...............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ..........................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................................................................
Đã đăng ký (5)................................................................................tại .............................................
..................................................................................... ngày ........... tháng ....... năm ...................
Theo (6):.........................................Số:................................Quyển số:...........................................
từ (7) ................................................................................................................................................
thành (7) :.........................................................................................................................................
Lý do:...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC
(Không phải là Giấy khai sinh)
Kính gửi:
(1)
.....................................................................................
Họ và tên người khai:...................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú
(2)
................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
...................................................................................
Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:..................................................................................
Đề nghị
(1)
...............................................................................điều chỉnh
(4)
...................................
..................................................................................... cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:...............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ..........................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................................................................
Đã đăng ký
(5)
................................................................................tại .............................................
..................................................................................... ngày ........... tháng ....... năm ...................
Theo
(6)
:.........................................Số:................................Quyển số:...........................................
từ
(7)
................................................................................................................................................
thành
(7)
:.........................................................................................................................................
Lý do:.............................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ............................................., ngày ....... tháng ........ năm ........
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC - Trang 2
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC 9 10 568