Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 05/TK-MHP Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU SỐ 05/TK-MHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

TỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009
của Bộ Công an – Bộ Tài chính)

Họ và tên hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn:
Nhập ngũ tháng …………. năm
Cấp bậc: …………………………………. Đơn vị:
Con tôi là (chữ in hoa):
Sinh ngày ………./……./……..Nam, Nữ:
Học sinh lớp: …………………. Trường:
Xã (phường) ……………….. huyện (quận) ………………………. tỉnh (thành phố)
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của
Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày
24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ
sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; con tôi đủ điều
kiện hưởng chế độ miễn học phí.
Kính đề nghị Thủ trưởng đơn vị xác nhận, để thực hiện chế độ miễn học phí cho
con tôi theo quy định.
XÁC NHẬN
CỦA CHỈ HUY ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày … tháng … năm 20 ……….
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
MẪU SỐ 05/TK-MHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
TỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009
của Bộ Công an – Bộ Tài chính)
Họ và tên hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn:
Nhập ngũ tháng …………. năm
Cấp bậc: …………………………………. Đơn vị:
Con tôi là (chữ in hoa):
Sinh ngày ………./……./……..Nam, Nữ:
Học sinh lớp: …………………. Trường:
Xã (phường) ……………….. huyện (quận) ………………………. tỉnh (thành phố)
Căn cứ Thôngliên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của
Bộ Công an Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày
24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ
quan, chiến đang phục vụ thời hạn trong Công an nhân dân; con tôi đủ điều
kiện hưởng chế độ miễn học phí.
Kính đề nghị Thủ trưởng đơn vị xác nhận, để thực hiện chế độ miễn học phí cho
con tôi theo quy định.
XÁC NHẬN
CỦA CHỈ HUY ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
……….., ngày … tháng … năm 20 ……….
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tờ khai hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 05/TK-MHP Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 05/TK-MHP Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) 9 10 143