Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu 04TK-TCKKDX Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 04/TK-TCKKDX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

TỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009
của Bộ Công an – Bộ Tài chính)

Kính gửi: (1)
Tên tôi là: ………………………………… Nhập ngũ tháng …………. năm
Cấp bậc: …………………………………. Đơn vị:
Nơi cư trú của gia đình:
Hiện nay gia đình tôi có (2):
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của
Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày
24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ
sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thì
…………………………………………………… đủ điều kiện xét trợ cấp khó khăn
đột xuất.
Kính đề nghị Thủ trưởng các cấp xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn
đột xuất cho gia đình tôi theo quy định.
………..,ngày … tháng … năm 20 …….
XÁC NHẬN
UBND XÃ (PHƯỜNG)
(Ký, tên đóng dấu)

XÁC NHẬN CẤP ĐẠI ĐỘI
HOẶC TIỂU ĐOÀN

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1). Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên
(2) Ghi rõ lý do: có bố, mẹ, vợ hoặc chồng; con ốm đau, nằm viện hoặc từ trần hoặc gia đình
gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai.

...
MẪU SỐ 04/TK-TCKKDX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
TỜ KHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009
của Bộ Công an – Bộ Tài chính)
Kính gửi: (1)
Tên tôi là: ………………………………… Nhập ngũ tháng …………. năm
Cấp bậc: …………………………………. Đơn vị:
Nơi cư trú của gia đình:
Hiện nay gia đình tôi có (2):
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của
Bộ Công an Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày
24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ
quan, chiến đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thì
…………………………………………………… đủ điều kiện t trợ cấp khó khăn
đột xuất.
Kính đề nghị Thủ trưởng các cấp xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn
đột xuất cho gia đình tôi theo quy định.
………..,ngày … tháng … năm 20 …….
XÁC NHẬN
UBND XÃ (PHƯỜNG)
(Ký, tên đóng dấu)
XÁC NHẬN CẤP ĐẠI ĐỘI
HOẶC TIỂU ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (1). Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên
(2) Ghi rõ lý do: có bố, mẹ, vợ hoặc chồng; con ốm đau, nằm viện hoặc từ trần hoặc gia đình
gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai.
Tờ khai hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu 04TK-TCKKDX Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu 04TK-TCKKDX Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) 9 10 560