Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI NHẬN CON

Được đăng lên bởi danghoangtp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1

Kính gửi: (1)...............................................................................................
Họ và tên người khai: ……………………………………………….Giới tính:………………………...
Nơi thường trú/tạm trú:(2) .....................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................................................
Đề nghị (1)............................................................................................................. công nhận người có
tên dưới đây là con của tôi:
Họ và tên:....................................................................................................... Giới tính: ......................................
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch: ...................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2).....................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4).................................................................................................
Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:
ÔNG

BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú (2)
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ
thay thế (3)

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: ..........................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự
nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của
mình.
Làm tại: ....................................., ngày ........ tháng ...... năm
..........................................................
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………….

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để
chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha
(trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích,
……………………………………………………..
mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi
…………………………………………………….. dân sự):
…………………………………………………
………………………………………………...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi:
(1)
...............................................................................................
Họ và tên người khai: ……………………………………………….Giới tính:………………………...
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.....................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
.................................................................................................
Đề nghị
(1)
............................................................................................................. công nhận người
tên dưới đây là con của tôi:
Họ và tên:....................................................................................................... Giới tính: ......................................
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................................ Quốc tịch: ...................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.....................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(4)
.................................................................................................
Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
(2)
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ
thay thế
(3)
Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: ..........................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự
nguyện, không tranh chấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của
mình.
Làm tại: ....................................., ngày ........ tháng ...... năm
..........................................................
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………………….
Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1
TỜ KHAI NHẬN CON - Trang 2
TỜ KHAI NHẬN CON - Người đăng: danghoangtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI NHẬN CON 9 10 419