Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cục thuế:………..
Chi cục thuế:……….

….ngày….tháng….năm…….

TỜ KHAI
NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
1. Tên tổ chức thuê đất:
.........................................................................................................
2. Ngành nghề kinh doanh chính:
.........................................................................................................
3. Địa chỉ:......................................Điện thoại:
..................................................
4. Tài khoản số:..............................Tại ngân hàng:
..................................................
5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).
I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất
1. Đất được thuê
Địa chỉ lô
đất,
Phường,
xã,
đường
phố, số
nhà

Diện tích
từng lô đất
(m2)

Giá thuê đất:
đ/m2/năm
Nhóm I
1:……..
2:……..
……….
……….
Cộng:

Tiền thuê đất
một năm (đ)

Ghi chú

Nhóm II

…………

2. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)
- Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng
- Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng
Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm
trước pháp luật v ề sự khai báo trên.

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

(Ký tên, đóng dấu)

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế
Nội dung

Đơn vị tính

1.
Diện tích đất
thuê
2.
Giá đất
3.
Tỷ lệ nộp tiền
thuê
4.
Đơn giá thuê
đất
5.
Số tiền thuê
đất 1 năm

m
đ/m2
%
đ/m2/năm
đ

Lô 1

Lô 2

Lô…

Cộng

2

….ngày….tháng….năm….
NGƯỜI KI ỂM TRA T ÍNH TOÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
TỔNG CỤC THUẾ
Cục thuế:………..
Chi cục thuế:……….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng….năm…….
TỜ KHAI
NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
1. Tên tổ chức thuê đất:
.........................................................................................................
2. Ngành nghề kinh doanh chính:
.........................................................................................................
3. Địa chỉ:......................................Điện thoại:
..................................................
4. Tài khoản số:..............................Tại ngân hàng:
..................................................
5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).
I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất
1. Đất được thuê
Địa chỉ lô
đất,
Phường,
xã,
đường
phố, số
nhà
Diện tích
từng lô đất
(m
2
)
Giá thuê đất:
đ/m
2
/năm
Tiền thuê đất
một năm (đ)
Ghi chú
Nhóm I Nhóm II
1:……..
2:……..
……….
……….
Cộng:
…………
2. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)
- Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng
- Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng
Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm
trước pháp luật v ề sự khai báo trên.
…..ngày….tháng….năm
Đại diện cho tổ chức thuê đất
(Ký tên, đóng dấu)
Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước - Trang 2
Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước 9 10 107