Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 02/PHLP
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2010/TT-BTC ngày
28/02/2010 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....
[02] Lần đầu 
[03] Bổ sung lần thứ 
[04] Người nộp thuế :.................................................................................................
[05] Mã số thuế:..........................................................................................................
[06] Địa chỉ:..................................................................................................................
[07] Quận/huyện:.....................................[08] Tỉnh/Thành phố:.................................
[09] Điện thoại:............................... [10] Fax:.................... [11] Email:......................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :..............................................................................................
[13] Mã số thuế:..........................................................................................................
[14] Địa chỉ:..................................................................................................................
[15] Quận/huyện:......................................... [16] Tỉnh/Thành phố:............................
[17] Điện thoại:............................... [10] Fax:.................... [11] Email:......................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số :.................................ngày............................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT

Loại phí,
lệ phí

Chưong

Tiểu
mục

Số tiền
phí, lệ
phí thu
được

Tỷ lệ
trích
sử
dụng
theo
chế độ
(%)

Số tiền
phí, lệ
phí
trích
sử
dụng
theo
chế độ

Số tiền phí, lệ
phí phải nộp
NSNN

Số tiền
phí, lệ
phí đã
khai
trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (7)

(9)

Tổng
cộng

x

x

...
x

Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):
........................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho t chức, nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
[01] K tính thuế: Năm …….....
[02] Lần đầu
[03] Bổ sung lần thứ
[04] Người nộp thuế :.................................................................................................
[05] số thuế:..........................................................................................................
[06] Địa chỉ:..................................................................................................................
[07] Quận/huyện:.....................................[08] Tỉnh/Thành phố:.................................
[09] Điện thoại:............................... [10] Fax:....................[11] Email:......................
[12] Đại thuế (nếu có) :..............................................................................................
[13] số thuế:..........................................................................................................
[14] Địa chỉ:..................................................................................................................
[15] Quận/huyện:......................................... [16] Tỉnh/Thành phố:............................
[17] Điện thoại:............................... [10] Fax:....................[11] Email:......................
[20] Hợp đồng đại thuế số :.................................ngày............................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Loại phí,
lệ phí
Chưong Tiểu
mục
Số tiền
phí, lệ
phí thu
được
Tỷ lệ
trích
sử
dụng
theo
chế độ
(%)
Số tiền
phí, lệ
phí
trích
sử
dụng
theo
chế độ
Số tiền phí, lệ
phí phải nộp
NSNN
Số tiền
phí, lệ
phí đã
khai
trong kỳ
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) (7) (9)
...
Tổng
cộng
x x x
Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):
........................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI THUẾ
Họ n:
Chứng chỉ hành nghề số:
Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu số: 02/PHLP
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2010/TT-BTC ngày
28/02/2010 của Bộ i chính)
Tờ khai quyết toán phí, lệ phí - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai quyết toán phí, lệ phí 9 10 22