Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 06/KK-TNCN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 06/KK - TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài
chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,
bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ]

Bổ sung: [ ] Lần: [

]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...................................................................................
[03] Mã số thuế:
[04] Địa chỉ: ………………………………………………………………….....................
[05] Điện thoại: ……………[06] Fax: ………………….[07] Email:…………….............
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[08]

Người

2

Tổng thu nhập tính thuế

[09]

VNĐ

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[10]

VNĐ

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[11]

Người

2

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[12]

VNĐ

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%)

[13]

Số lượng/Số tiền

VNĐ

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập

[14]

Lượt

2

Tổng thu nhập tính thuế

[15]

VNĐ

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[16]

VNĐ

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng số lượt cá nhân trúng thưởng

[17]

Lượt

2

Tổng thu nhập tính thuế

[18]

VNĐ

3

Tổng số thuế đã khấu trừ (10%)

[19]

VNĐ

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những nội dung đã khai./.
…………, ngày ………tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

8

9

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,
bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...................................................................................
[04] Địa chỉ: ………………………………………………………………….....................
[05] Điện thoại: ……………[06] Fax: ………………….[07] Email:…………….............
STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
I Thu nhập từ đầu tư vốn
1 Tổng số cá nhân có thu nhập [08] Người
2 Tổng thu nhập tính thuế [09] VNĐ
3 Tổng số thuế đã khấu trừ (5%) [10] VNĐ
II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1 Tổng số cá nhân có thu nhập [11] Người
2 Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán [12] VNĐ
3 Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%) [13] VNĐ
III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1 Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập [14] Lượt
2 Tổng thu nhập tính thuế [15] VNĐ
3 Tổng số thuế đã khấu trừ (5%) [16] VNĐ
IV Thu nhập từ trúng thưởng
1 Tổng số lượt cá nhân trúng thưởng [17] Lượt
2 Tổng thu nhập tính thuế [18] VNĐ
3 Tổng số thuế đã khấu trừ (10%) [19] VNĐ
Tôi cam đoan những nội dung khai đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những nội dung đã khai./.
[03] Mã số thuế: -
…………, ngày ………tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
8
Mẫu số: 06/KK - TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài
chính)
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 06/KK-TNCN - Trang 2
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 06/KK-TNCN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 06/KK-TNCN 9 10 837