Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 03 /TNDN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------***---------

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2002/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................
[02]Người nộp thuế:..........................................................................................................................................
[03]Mã số thuế:..................................................................................................................................................
[04]Địa chỉ:........................................................................................................................................................
[05]Quận/Huyện:................................................... [06]Tỉnh/Thành phố:.......................................................
[07]Điện thoại:........................................ [08]Fax:..........................[09]E-mail:..............................................

STT

Chỉ tiêu

(1)

(2)

A
1
B

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Mã
Số tiền
số
(3)

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp

A1

1.1

Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B1= B2+B3+...+B16)
Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu

1.2

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

B3

1.3

Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài

B4

1.4
1.5

Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định

B5
B6

1.6

Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định
Các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính
vào chi phí
Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp
Chi phí tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp lý do vi
phạm chế độ hợp đồng lao động; Chi phí tiền lương, tiền công của chủ
doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh
doanh và tiền thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị
của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không trực tiếp tham
gia điều hành sản xuất kinh doanh
Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi
Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định
Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ vượt mức
quy định
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có
nguồn gốc ng...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------***---------
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................
[02]Người nộp thuế:..........................................................................................................................................
[03]Mã số thuế:..................................................................................................................................................
[04]Địa chỉ:........................................................................................................................................................
[05]Quận/Huyện:...................................................[06]Tỉnh/Thành phố:.......................................................
[07]Điện thoại:........................................[08]Fax:..........................[09]E-mail:..............................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu
số
Số tiền
(1) (2) (3) (4)
A
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1
B
Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
1
Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B1= B2+B3+...+B16)
B1
1.1
Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu
B2
1.2
Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm
B3
1.3
Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được nước ngoài
B4
1.4
Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định
B5
1.5
Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định
B6
1.6
Chi phí không hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định
B7
1.7 Các khoản thuế bị truy thu tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính
vào chi phí
B8
1.8 Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp
B9
1.9 Chi phí tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp do vi
phạm chế độ hợp đồng lao động; Chi phí tiền lương, tiền công của chủ
doanh nghiệp nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ thể, nhân kinh
doanh tiền thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị
của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không trực tiếp tham
gia điều hành sản xuất kinh doanh
B10
1.10 Các khoản trích trước vào chi phí thực tế không chi B11
1.11
Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định
B12
1.12 Chi phí quản kinh doanh do công ty nước ngoài phân bổ vượt mức
quy định
B13
1.13 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền t
nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính
B14
Mẫu số: 03 /TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
số 60/2002/TT-BTC ngày
14/6/2007 của B Tài chính)
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 523