Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội mới

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
MÉu sè: 01-TBH

Tê khai
Tham gia b¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc

M· sè:
A. Ngêi lao ®éng:

- Hä vµ tªn:____________________________________________ Nam
N÷
- Ngµy th¸ng n¨m sinh: ____/____/________, D©n téc:_________, Quèc tÞch:__________
- N¬i sinh:________________________________________________________________
- N¬i ë hiÖn nay:___________________________________________________________
- Hé khÈu thêng tró:_______________________________________________________
- GiÊy CMND sè:_________________ Do c«ng an:___________ cÊp ngµy ___/___/_____
- §· ®îc b¶o hiÓm x· héi ______________________ cÊp sæ BHXH ngµy ___/___/_____
- N¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu:________________________________________
- QuyÒn lîi kh¸m ch÷a bÖnh:
+ Ngêi cã c«ng:
. Lo¹i A:
. Lo¹i B:
+ Sèng hoÆc lµm viÖc ë khu vùc I, II, III:
- Thêi gian c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi:
Thêi gian ®ãng
Phô cÊp
BHXH
Tõ
§Õn
§¬n vÞ lµm viÖc, ®Þa NghÒ nghiÖp, TiÒn l¬ng,
th¸ng/n¨m th¸ng/n¨m ®iÓm ®¬n vÞ ®ãng
c«ng viÖc
tiÒn c«ng Chøc TN TN Khu
N¨m Th¸ng
vô VK nghÒ vùc
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ghi chó
12

17

B. th©n nh©n:
Sè
TT

Hä vµ tªn

Ngµy, th¸ng,
n¨m sinh

Quan hÖ

NghÒ nghiÖp

Thu nhËp

N¬i c tró

Cam kÕt: Nh÷ng néi dung kª khai trªn lµ hoµn toµn ®óng sù thùc, nÕu sai t«i xin hoµn toµn
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt.
............, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 20.....
Ngêi khai

C. X¸c nhËn cña ngêi sö dông lao ®éng:

C¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc.........................................................................................................
sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬ gèc cña ¤ng (Bµ)................................................................
X¸c nhËn c¸c néi dung kª khai trªn lµ hoµn toµn ®óng sù thùc.
............, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 20.....
Ngêi sö dông lao ®éng

D. X¸c nhËn cña c¬ quan b¶o hiÓm x· héi:

- B¶o hiÓm x· héi.................................................... sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu víi hå s¬
gèc cña c¸ nh©n vµ hå s¬ ®ãng BHXH cña ®¬n vÞ x¸c nhËn:
Thêi gian ®ãng BHXH tÝnh ®Õn ngµy ...../...../.......... lµ:.............. n¨m................ th¸ng.
C¸n bé thÈm ®Þnh

............, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 20.....
Gi¸m ®èc BHXH

Ghi chó:
- MÉu 01-TBH do ngêi lao ®éng kª khai, lËp 03 b¶n göi ngêi sö dông lao ®éng.

18

...
MÉu sè: 01-TBH
B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Tê khai
Tham gia b¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc
M· sè:
A. Ng êi lao ®éng:
- Hä vµ tªn:____________________________________________ Nam N÷
- Ngµy th¸ng n¨m sinh: ____/____/________, D©n téc:_________, Quèc tÞch:__________
- N¬i sinh:________________________________________________________________
- N¬i ë hiÖn nay:___________________________________________________________
- Hé khÈu thêng tró:_______________________________________________________
- GiÊy CMND sè:_________________ Do c«ng an:___________ cÊp ngµy ___/___/_____
- §· ®îc b¶o hiÓm x· héi ______________________ cÊp sæ BHXH ngµy ___/___/_____
- N¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu:________________________________________
- QuyÒn lîi kh¸m ch÷a bÖnh:
+ Ngêi cã c«ng: . Lo¹i A:
. Lo¹i B:
+ Sèng hoÆc lµm viÖc ë khu vùc I, II, III:
- Thêi gian c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi:
th¸ng/n¨m
§Õn
th¸ng/n¨m
§¬n vÞ lµm viÖc, ®Þa
®iÓm ®¬n vÞ ®ãng
NghÒ nghiÖp,
c«ng viÖc
TiÒn l¬ng,
tiÒn c«ng
Phô cÊp
Thêi gian ®ãng
BHXH
Ghi chó
Chøc
TN
VK
TN
nghÒ
Khu
vùc
N¨m Th¸ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội mới - Trang 2
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội mới - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội mới 9 10 485