Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc

mÉu sè 01/sbh

tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi
a-ngêi lao ®éng kª khai
1. Hä vµ tªn:..............................................................................................................................Nam (1), n÷ (2):
2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:.....................................................................
3. N¬i sinh:............................................................................................................................................................
4. Sè sæ b¶o hiÓm x· héi (do c¬ quan BHXH ghi):.............................
5. D©n téc:.............................Quèc tÞch:...............................................................................................................
6. Chøc danh, nghÒ nghiÖp, cÊp bËc:.....................................................................................................................
7. C¬ quan, ®¬n vÞ lµm viÖc:..................................................................................................................................
8. §Þa chØ thêng tró (N¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró):......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9. CM th sè:..................................N¬i cÊp:..............................................Ngµy...........th¸ng..........n¨m..............
I.

qu¸ tr×nh lµm viÖc cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi

Tõ
th¸ng/n¨m

§Õn
th¸ng/n¨m

CÊp bËc, chøc vô, chøc danh nghÒ,
c«ng viÖc, ®¬n vÞ lµm viÖc,
®Þa ®iÓm ®¬n vÞ ®ãng

1

2

3

Thêi gian ®ãng
BHXH
N¨m
Th¸ng
4

5

Møc l¬ng ®ãng BHXH
C¸c kho¶n
L¬ng c¬
phô cÊp
b¶n
(nÕu cã)

6

7

ii. c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®· ®îc hëng

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt nam·
§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc mÉu sè 01/sbh
tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi
a-ngêi lao ®éng kª khai
1. Hä vµ tªn:..............................................................................................................................Nam (1), n÷ (2):
2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:.....................................................................
3. N¬i sinh:............................................................................................................................................................
4. Sè sæ b¶o hiÓm x· héi (do c¬ quan BHXH ghi):.............................
5. D©n téc:.............................Quèc tÞch:...............................................................................................................
6. Chøc danh, nghÒ nghiÖp, cÊp bËc:.....................................................................................................................
7. C¬ quan, ®¬n vÞ lµm viÖc:..................................................................................................................................
8. §Þa chØ thêng tró (N¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró):......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9. CM th sè:..................................N¬i cÊp:..............................................Ngµy...........th¸ng..........n¨m..............
I. qu¸ tr×nh lµm viÖc cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi
th¸ng/n¨m
§Õn
th¸ng/n¨m
CÊp bËc, chøc vô, chøc danh nghÒ,
Thêi gian ®ãng
Møc l¬ng ®ãng BHXH
c«ng viÖc, ®¬n vÞ lµm viÖc,
BHXH
L¬ng c¬
b¶n
C¸c kho¶n
phô cÊp
(nÕu cã)
®Þa ®iÓm ®¬n vÞ ®ãng
N¨m Th¸ng
1 2 3 4 5 6 7
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội - Trang 2
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai sổ bảo hiểm xã hội 9 10 49