Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 08/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
[01] Kỳ tính thuế:

- [ ] Quý…… Năm……
- [ ] Từ tháng ….../........ đến tháng….../........
Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm
+ Quyết toán hết vào năm đầu
(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:.................................................................................................................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:.....................................................................................................................................
[07] Quận/huyện:....................................................... [08] Tỉnh/thành phố:....................................
[09] Điện thoại:......................... [10] Fax:............................... [11] Email:.....................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:.....................................................................................................................................
[15] Quận/huyện:....................................................... [16] Tỉnh/thành phố:....................................
[17] Điện thoại:......................... [18] Fax:............................... [19] Email:....................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:....................................... Ngày:.......................................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

[21]

2

Tổng chi phí phát sinh

[22]

3

Tổng thu nhập chịu thuế

[23]

Các khoản giảm trừ

[24]

a

Cho bản thân

[25]

b

Cho người phụ thuộc

[26]

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[27]

d

Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

[28]

4

1

5

Thu nhập tính thuế

[29]

6

Thuế TNCN tạm tính

[30]

7

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

[31]

8

Thuế TNCN được giảm

[32]

9

Thuế TNCN tạm nộp

[33]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những
nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………
Chứng chỉ hành nghề số:..........

Ngày ...
1
Mẫu số: 08/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI TẠM NỘP THU THU NHẬP NHÂN
(Dành cho nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo khai)
[01] Kỳ tính thuế: - [ ] Quý…… Năm……
- [ ] Từ tháng ….../........ đến tháng….../........
Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm
+ Quyết toán hết vào năm đầu
(Dành riêng nhân chỉ thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:
[04] Tên người nộp thuế:.................................................................................................................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:.....................................................................................................................................
[07] Quận/huyện:....................................................... [08] Tỉnh/thành phố:....................................
[09] Điện thoại:......................... [10] Fax:............................... [11] Email:.....................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:.....................................................................................................................................
[15] Quận/huyện:....................................................... [16] Tỉnh/thành phố:....................................
[17] Điện thoại:......................... [18] Fax:............................... [19] Email:....................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:....................................... Ngày:.......................................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh [21]
2 Tổng chi phí phát sinh [22]
3 Tổng thu nhập chịu thuế [23]
4
Các khoản giảm trừ [24]
a Cho bản thân [25]
b Cho người phụ thuộc [26]
c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [27]
d Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng [28]
TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Trang 2
TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 9 10 387