Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Cầu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: TK1-TS(Ban hành kèm theo QĐ số:1018 /QĐBHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Số định danh:

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): VÕ VĂN ĐỨC
[02]. Ngày tháng năm sinh: 30/6/1990
[03]. Giới tính: Nam x Nữ [04]. Dân tộc: Kinh , [05]. Quốc tịch: Việt Nam
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [06.1]. Xã, phường: Phường 5
[06.2]. Quận, huyện TP. Đông Hà [06.3]. Tỉnh, Quảng Trị
[07]. Thân nhân
[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: .NGUYỄN NGỌC NẠI
[07.2]. Thân nhân khác: ............................................................................................
[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):
1 6 4 2 3 6 4 5 3
[08.1].
Ngày 0
- 0 2 - 2 0 0 4 [08.2]. Nơi cấp: CA Hà Nội
cấp:
1
[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .Phòng 607B
[09.2]. Xã, phường Dịch vọng Hậu [09.3]. Quận, huyện Cầu giấy [09.4]. Tỉnh, TP.Hà Nội
[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .Phòng 607B
[10.2]. Xã, phường Dịch vọng Hậu [10.3]. Quận, huyện Cầu giấy . [10.4].Tỉnh, TP.Hà Nội
[11]. Số điện thoại liên hệ: 0984.322.539. [12]. Email ..hainam188801@gmail.com
[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:. Bệnh viện Bạch Mai
B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:
I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ
[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số ..012/2014/HĐLĐ.
ngày 01./ 01/ 2015.. có hiệu lực từ ngày 01/ 01./ 2015. loại hợp đồng .12 tháng
[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ..............Công ty kế toán Thiên Ưng..
[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ...........kế toán................
[17]. Lương chính: …4.000.000…….. [18]. Phụ cấp: [18.1]. Chức vụ...500.000...
[18.2]. TN vượt khung …………….., [18.3]. TN nghề ……………, [18.4]. Khác............
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: .........................................
[20]. Phương thức đóng: ...............................................................................................
III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: ...............................................................
[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: .............................................................
[23]. Phương thức đóng: ......
Mẫu số: TK1-TS(Ban hành kèm theo QĐ số:1018 /QĐ-
BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
VÕ VĂN ĐỨC
 !"#$30/6/1990
%&'(#)*+,-./01234#
56787 9$:2:2!5;</8=>Phường 5
512?/2 4TP. Đông Hà5%@A/Quảng Trị
B@,,
BCDEFD=>!#-&GHI&JCKL
B@,,9!
MN#=-2  5 *  % 5 * 0 %
M 
78

O   O    * M678CP-
QRA"9S-9T2Q/=>8/U)V#WX5BY
Q;</8=>+?2Q%12?/2 4CZ27 Q*@A/@W-
RA[46$$/=>8/U)V#WX5BY
;</8=>+?2%12?/2 4CZ27 *@A/@W-
4\[4QM*%0%Q]#[#MMM^#[#
%6"9S9!#_4_Z2Y44Y\E
B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:
I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ
*12 2 `a/b8c[-b8c[#4$d*dReR
 dd0V42[fg dd0[\b8c!
0@6:2/6Công ty k5 to6n Thiên Ưng
5CNa/Nh/U49!
Be=6(i*iiMWa78MCNa0
M@=b92iiiii/M%@hiiiii/M*.!
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
QEN2?8!V_j`#)<-f2 4
W=6NV
III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
@#_j`# k=b
ENh[#"NV_j`# 
%W=6NV
@U#-299[
l2m!4#m='8!8[2?
h-2<99
H Ni., ngy 01 tháng 01 năm 2015
Người khai
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ - Trang 2
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ - Người đăng: Nguyễn Hữu Cầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 9 10 136