Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Được đăng lên bởi jinyinruan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số: A01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

TỜ KHAI THAM GIA
Ảnh
3x4

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Mã số: __________________________

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam Nữ
[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/_____, [04]. Dân tộc:______, [05]. Quốc tịch:________
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________
[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: ________________, di động: ______________
[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:____/____/_____, nơi cấp:__________________
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:

[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số___________________
ngày ___/___/_____ có hiệu lực từ ngày ___/___/_____ loại hợp đồng _______________
[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: ____________________________________________
________________________________________________________________________
[12]. Nơi làm việc:_________________________________________________________
[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ______________________________________
________________________________________________________________________
[14]. Lương chính: ___________________________,
[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV___, [15.2]. TNN____, [15.3]. TNVK____, [15.4]. Khác ____
[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):_______________________________
[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):________________________________
[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH): ____________
________________________________________________________________________
[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):_____________________________________
Xác nhận của người sử dụng lao động
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn
trách nhiệm trước pháp luật.
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ sổ, thẻ...
Mẫu số: A01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Mã số: __________________________
I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam Nữ
[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/_____, [04]. Dân tộc:______, [05]. Quốc tịch:________
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________
[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: ________________, di động: ______________
[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:____/____/_____, nơi cấp:__________________
II. THAM GIA BO HIỂM HI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:
[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số___________________
ngày ___/___/_____ có hiệu lực từ ngày ___/___/_____ loại hợp đồng _______________
[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: ____________________________________________
________________________________________________________________________
[12]. Nơi làm việc:_________________________________________________________
[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ______________________________________
________________________________________________________________________
[14]. Lương chính: ___________________________,
[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV___, [15.2]. TNN____, [15.3]. TNVK____, [15.4]. Khác ____
[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):_______________________________
[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):________________________________
[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH): ____________
________________________________________________________________________
[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):_____________________________________
Tôi xin cam đoan những nội dung khai
trên đúng sự thật xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của người sử dụng lao động
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
dung khai trên đúng xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:
Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
........., ngày...... tháng...... năm .........
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ảnh
3 x 4
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ - Trang 2
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ - Người đăng: jinyinruan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 9 10 851