Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: A02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Ảnh
3x4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Mã số: __________________________

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam

Nữ

[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/____, [04]. Dân tộc:_______, [05]. Quốc tịch:________
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________
[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: _______________, di động: _______________
[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:___/___/_______, nơi cấp:__________________
[10]. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Đã tham gia

, Chưa tham gia

[11]. Tham gia bảo hiểm y tế:

Đã tham gia

, Chưa tham gia

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN:
[12]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ___________________ đồng;
[13]. Phương thức đóng: hằng tháng:

, hằng quý:

, 6 tháng:

Xác nhận___________________________
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:
Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

........., ngày...... tháng...... năm .........
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu số: A02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Mã số: __________________________
I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam Nữ
[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/____, [04]. Dân tộc:_______, [05]. Quốc tịch:________
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________
[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: _______________, di động: _______________
[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:___/___/_______, nơi cấp:__________________
[10]. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đã tham gia , Chưa tham gia
[11]. Tham gia bảo hiểm y tế: Đã tham gia , Chưa tham gia
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN:
[12]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ___________________ đồng;
[13]. Phương thức đóng: hằng tháng: , hằng quý: , 6 tháng:
Tôi xin cam đoan những nội dung khai
trên đúng sự thật xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận___________________________
Sau khi kiểm tra, đối chiếu c nhận các nội
dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:
Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
........., ngày...... tháng...... năm .........
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ảnh
3 x 4
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Trang 2
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện 9 10 771