Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 01-TN

TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Số sổ:
A. Phần kê khai của người tham gia BHXH tự nguyện:
- Họ và tên (bằng chữ in hoa): ..................................................................................................
- Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Giới tính: Nam  Nữ 
- Nguyên quán:....................................................................................................................
- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú): ....................................................................................
............................................................................................................................................
- Giấy chứng minh thư số:....................; Nơi cấp:....................Ngày cấp: ....../....../.........
- Số tài khoản cá nhân:..............................; tại ngân hàng:...............................................
- Số điện thoại:..........................................; Emai:.............................................................
- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): ......................................................
- Mức đóng BHXH/tháng: ................................................................................................
- Phương thức đóng: Hằng tháng  Hằng quý  06 tháng một lần 


+ Đóng bằng chuyển khoản: 

- Hình thức nộp tiền:+ Đóng bằng tiền mặt:

- Tổng số thời gian đã tham gia BHXH:___năm___tháng
- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu
sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
............, ngày ....... tháng ....... năm ….....
Người khai

B. Xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội:
Bảo hiểm xã hội quận (huyện) _________sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ
kèm theo tờ khai tham gia BHXH tự nguyện của ông (bà)_______ xác nhận các nội
dung kê khai trên là đúng.
Cán bộ thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày...... tháng...... năm.........
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(Phương pháp lập ghi tại trang sau)
Mục đích: Để người tham gia BHXH tự nguyện kê khai những nội dung liên quan đến việc

đăng ký đóng BHXH tự nguyện, phục vụ cho việc quản lý thu BHXH và giải quyết các chế độ
BHXH.
Phương pháp lập:

Phần A: Do người tham gia BHXH tự nguyện kê khai.
+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tà...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 01-TN
TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Số sổ:
A. Phần kê khai của người tham gia BHXH tnguyện:
- Họ và tên (bằng chin hoa): ..................................................................................................
- Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Gii tính: Nam Nữ
- Ngun quán:....................................................................................................................
- i cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú): ....................................................................................
............................................................................................................................................
- Giấy chứng minh t s:....................; i cấp:....................Ngày cấp: ....../....../.........
- Số tài khoản cá nhân:..............................; tại ngân hàng:...............................................
- Số điện thoại:..........................................; Emai:.............................................................
- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): ......................................................
- Mức đóng BHXH/tháng: ................................................................................................
- Phương thức đóng: Hằng tháng Hằng quý 06 tháng một lần
- Hình thức nộp tiền:+ Đóng bằng tiền mặt:
+ Đóng bằng chuyển khoản:
- Tổng số thời gian đã tham gia BHXH:___năm___tháng
- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên hoàn toàn đúng sự thực, nếu
sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
............, ngày ....... tháng ....... năm ….....
Người khai
B. Xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội:
Bảo hiểm hội quận (huyện) _________sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ
kèm theo tờ khai tham gia BHXH tự nguyện của ông (bà)_______ xác nhận các nội
dung kê khai trên là đúng.
Cán bộ thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)
........, ngày...... tháng...... năm.........
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Trang 2
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện 9 10 603