Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi Bat Dong San TN
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mẫu số: 11/KK-TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm ….
[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ:

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên: ...................................................................................................................................
[02] Mã số thuế (nếu có):
[03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): .....................
[03a]
Ngày
cấp………..
[03b]
Nơi
cấp
..................................................
.............................................................................................................................................................
[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có): ..................................................................................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: .......................................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .......................................................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .......................... [11] Email: ............................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):............................................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: .......................................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .......................................................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .......................... [19] Email: ............................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:.........................................................
[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ....................................................................
Số ……………… Do cơ quan:………………….…………. Cấp ngày:...................................
[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm ….
[02] Lần đầu: [03] B sung lần thứ:
A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên: ...................................................................................................................................
[02] Mã số thuế (nếu có):
[03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): .....................
[03a] Ngày cấp……….. [03b] Nơi cấp ..................................................
.............................................................................................................................................................
[04] Tên t chức, cá nhân khai thay (nếu có): ..................................................................................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: .......................................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .......................................................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .......................... [11] Email: ............................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):............................................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: .......................................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .......................................................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .......................... [19] Email: ............................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:.........................................................
[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ....................................................................
Số ……………… Do cơ quan:………………….…………. Cấp ngày:...................................
[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án
cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án: ……….………..Số……… .Ngày:………..…….
[23] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):
STT Họ và tên Mã số thuế
Số CMND/Hộ
chiếu
Tỷ lệ sở hữu (%)
1
2
1
Mẫu số: 11/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: Bat Dong San TN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 9 10 885