Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 11/KK–TNCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,
nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên: ..................................................................................................................................
[02] Mã số thuế:
[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..
[04] Địa chỉ:
Số nhà,đường phố/thôn, xóm: ...............................................................................................
Xã/phường: ...........................................................................................................................
Quận/Huyện:..........................................................................................................................
Tỉnh/ Thành phố:....................................................................................................................
[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: ..............................
[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:
Do cơ quan:..................................................................... Cấp ngày:..........................................
[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:
STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND

Số Hộ chiếu

1
2
…

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[10] Họ và tên: ..................................................................................................................................
[11] Mã số thuế:
[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..
[13] Địa chỉ:
Số nhà,đường phố/thôn, xóm: ...............................................................................................
Xã/phường: ...........................................................................................................................
Quận/Huyện:..........................................................................................................................
Tỉnh/ Thành phố:....................................................................................................................
[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: ..............................
[17] Hợp đồn...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,
nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên: ..................................................................................................................................
[02] Mã số thuế:
[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..
[04] Địa chỉ:
Số nhà,đường phố/thôn, xóm: ...............................................................................................
Xã/phường: ...........................................................................................................................
Quận/Huyện:..........................................................................................................................
Tỉnh/ Thành phố:....................................................................................................................
[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: ..............................
[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:
Do cơ quan:..................................................................... Cấp ngày:..........................................
[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:
STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND Số Hộ chiếu
1
2
II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[10] Họ và tên: ..................................................................................................................................
[11] Mã số thuế:
[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..
[13] Địa chỉ:
Số nhà,đường phố/thôn, xóm: ...............................................................................................
Xã/phường: ...........................................................................................................................
Quận/Huyện:..........................................................................................................................
Tỉnh/ Thành phố:....................................................................................................................
[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: ..............................
[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản
Nơi lập ....................................................................... Ngày lập:...........................................
[18] Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: .............................
III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG
[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản
27
Mẫu số: 11/KK–TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 9 10 510