Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai thuế TNDN

Được đăng lên bởi absolutesh93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Mẫu số 01A/TNDN)
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01]

Kỳ tính thuế: Quý 1 năm 2012

[02] Lần đầu: [X]
0

[03] Bổ sung lần thứ:

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

2

Chi phí phát sinh trong kỳ

[22]

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

[23]

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

[24]

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

[25]

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

[26]

7

Thu nhập miễn thuế

[27]

8

Số lỗ chuyển kỳ này

[28]

9

Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

[29]

10

Thuế suất thuế TNDN (%)

[30]

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

[31]

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])

[32]

0
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ:
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Người ký:
Ngày ký:

TÍNH

nh)

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Số tiền

...
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Mẫu số 01A/TNDN)
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý 1 năm 2012
[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ:
0
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu
Số tiền
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])
[23]
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])
[26]
7 Thu nhập miễn thuế [27]
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28]
9 Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])
[29]
10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30]
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31]
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])
[32]
0
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ:
Họ và tên: Người ký:
Chứng chỉ hành nghề số: Ngày ký:
Tờ khai thuế TNDN - Trang 2
Tờ khai thuế TNDN - Người đăng: absolutesh93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai thuế TNDN 9 10 451