Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ...................................................................
1. Tên tôi là1:......................................................................................................................
2. Tên gọi khác (nếu có):............................................................3. Giới tính :...................
4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… …………………………………...
5. Nơi sinh2:.........................................................................................................................
6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:..............................................
8. Nơi thường trú 3:..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. Nơi tạm trú4:....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :....................................... 5Số:..................................................
Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:.........................................................................
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:.....................................................................................................

1

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)
Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp,
hợp tác xã (nếu có):.............................................................................................................
.............................................................................................................................................
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1
Số 2
Yêu cầu xác nhận...
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ...................................................................
1. Tên tôi là
1
:......................................................................................................................
2. Tên gọi khác (nếu có):............................................................3. Giới tính :...................
4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… …………………………………...
5. Nơi sinh
2
:.........................................................................................................................
6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:..............................................
8. Nơi thường trú
3
:..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. Nơi tạm trú
4
:....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................
5
Số:..................................................
Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:.........................................................................
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:.....................................................................................................
1
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Trang 2
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 9 10 639