Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI
YÊU CẦU THẨM ĐỊNH
NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận
đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung
đơn đăng ký sáng chế*

Số đơn:

ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐƯỢC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
Ngày công bố đơn:

NGƯỜI YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định nội dung)
Tên đầy đủ:...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................Fax:................................... E-mail:.............................................
 là chủ đơn
 là người thứ ba



ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU
 là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu thẩm định nội dung
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội
dung
 là người khác được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung
Tên đầy đủ:............................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................Fax:..........................................E-mail:.......................................

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông 
nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
*

PHÍ, LỆ PHÍ



Số đối tượng tính phí

Loại phí, lệ phí
 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung đơn
 Phí thẩm định nội dung đơn

Số tiền

......điểm yêu cầu bảo hộ độc
lập
......điểm yêu cầu bảo hộ độc
lập

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):


CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC
TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)




Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)



 Tờ khai, gồm.......trang x .......bản
 Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......
 Bản gốc
 Bản sao (  bản gốc sẽ nộp sau
 bản gốc đã nộp theo đơn số:
.........................)
 Bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang
 Chứng từ phí, lệ phí

CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trê...
TỜ KHAI
YÊU CẦU THẨM ĐỊNH
NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung
đơn đăng ký sáng chế
*
DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận
đơn)
ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐƯỢC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
Số đơn: Ngày công bố đơn:
NGƯỜI YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định nội dung)
Tên đầy đủ:...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................Fax:................................... E-mail:.............................................
là chủ đơn
là người thứ ba
ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU
là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu thẩm định nội dung
là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội
dung
là người khác được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung
Tên đầy đủ:............................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................Fax:..........................................E-mail:.......................................
*
Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông
nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế - Trang 2
Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế 9 10 566