Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH

Được đăng lên bởi Thi Kim
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐV ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/ Tr
(Địa danh), ngày…..tháng…..năm 20…

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng;
Thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính
phủ, Thông tư số……/TT-BNN-TCCB, ngày…..tháng…...năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn tổ chức
phong trào thi đua và xét thưởng hàng năm. Ngày…..tháng….năm…Hội
đồng Thi đua khen thưởng (tên đơn vị) đã họp xét các tập thể, cá nhân có
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm (ghi theo số
năm tương ứng với hình thức khen thưởng)…năm.
Thủ trưởng đơn vị, (Tên đơn vị) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân
(hình thức khen thưởng),(danh hiệu thi đua) như sau:
1. Hình thức khen thưởng, tên đơn vị đề nghị khen thưởng:

…………………………..…………………………………………………
2. Danh hiệu thi đua, tên đơn vị đề nghị khen thưởng:
……………………………………………………………………………..
Xin gửi kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị),
Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân, Báo cáo tóm tắt rút gọn và xác
nhận nộp thuế (nếu đơn vị là doanh nghiệp)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất xe đạp
Kính gửi: Ban Công an phường Ngô Mây
Tôi tên: Nguyễn Lê Thúy Hiền
Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1996 tại Quy Nhơn-Bình Định
Nghề nghiệp: Học sinh
Chứng minh nhân dân: 264421246. Ngày cấp: 03/2/2008. Tại công
an Bình Định.
Thường trú tại số:312 đường Nguyễn Tất Thành, phường Ngô
Mây, thành phố Quy Nhơn
Tôi xin tường trình sự việc như sau: Vào lúc 16g30’ ngày 7 tháng
3 năm 2015 tôi khóa xe ở vỉa hè bên ngoài để vào hiệu sách Hưng An,
số 22 đường Ngô Mây mua sách, khoảng 15phút trở ra, tôi không thấy
xe của nình. Tôi đã hỏi những người xung quanh nhưng không ai để ý
cả. đi cùng tôi có hai người bạn chứng kiến vụ việc tôi bị mất xe.
Tôi làm bản tưởng trình này kính mong Ban công an phường tìm
giúp tôi chiếc xe. Đó là chiếc mini Nhật cũ, màu trắng, chuông có một
vệt lõm sâu.
Tôi xin cam đoan những điều tôi tường trình trên đây là sự thật.
Bình Định, ngày 7 tháng 3 năm 2015
Người chứng 1

Người chứng 2

Người viết đơn
Nguyễn Lê Thúy Hiền

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN HOÀN KIẾM

Độc lập – Tự do – Hạnh ...
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐV ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/ Tr
(Địa danh), ngày…..tháng…..năm 20…
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng;
Thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính
phủ, Thông tư số……/TT-BNN-TCCB, ngày…..tháng…...năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hướng dẫn tổ chức
phong trào thi đua và xét tởng hàng năm. Ngày…..tháng….năm…Hội
đồng Thi đua khen thưởng (tên đơn vị) đã họp xét các tập thể, cá nhân có
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm (ghi theo số
năm tương ứng với hình thức khen thưởng)…năm.
Thủ trưởng đơn vị, (Tên đơn vị) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp Phát triển nông thôn xét khen thưởng cho tập th nhân
(hình thức khen thưởng),(danh hiệu thi đua) như sau:
1. Hình thức khen thưởng, tên đơn vị đề nghị khen thưởng:
…………………………..…………………………………………………
2. Danh hiệu thi đua, tên đơn vị đề nghị khen thưởng:
……………………………………………………………………………..
Xin gửi kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị),
Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân, Báo cáo tóm tắt rút gọn và xác
nhận nộp thuế (nếu đơn vị là doanh nghiệp)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
TỜ TRÌNH - Trang 2
TỜ TRÌNH - Người đăng: Thi Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TỜ TRÌNH 9 10 800