Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TRÀ MY

Số:

/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
Đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công
nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn
Quốc gia;
Căn cứ tờ trình đề nghị số 81/TTr- UBND ngày 19/12/2014 của Ủy Ban
nhân dân Thị trấn Trà My về việc đề nghị kiểm tra công nhận trường TH Kim
Đồng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, UBND huyện Bắc Trà My đã thành lập
đoàn kiểm tra tổ chức thẩm định lại kết quả kiểm tra đánh giá của Hội đồng
kiểm tra cấp cơ sở. Qua kiểm tra, đoàn đã kết luận Trường Tiểu học Kim Đồng
đã đạt 5 tiểu chuẩn tại Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT về qui định công
nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;
Vậy UBND huyện Bắc Trà My, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam
kiểm tra công nhận lại trường Tiểu học Kim Đồng, Huyện Bắc Trà My đạt
chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào thời điểm tháng 3/2015.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
Bắc Trà My, ngày tháng năm 2015
TỜ TRÌNH
Đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1


!"#$%&'()*+),-.)/+))*+)"01
,234"5.-.363575#".8957:";822<"$
=%>?@"86A""BC%D?<%>?@"86";
"E
FG"A>H879&/+.+(+))*+I"0
9B.J575#"879K?"$=%>L
-M86";"A"81+<#N".J8O.C=P
83.K?Q"A";89C6KRSK?822"0L18M
K?"BP"T&U K?<83.8OKRC=%>?@"-M
8O86'?";6$%&'()*+),V-57S89"$
=%>?@"86";"E
W=#N".J<K879
K?"$=C6%>?@"-M<L#N".J86
";"A"81+5.3>8?2X)*+'
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
%:E PHÓ CHỦ TỊCH
U,V-E 
Y%W<WZ 
Tờ trình - Trang 2
Tờ trình - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ trình 9 10 309