Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3.2
(Phải đánh máy)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
Đơn vị:...................................
Tỉnh, Bộ: ...........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày

tháng

năm 200...

TỜ TRÌNH
Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
............................................................................................
1- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng.....................................................
đã họp ngày..........tháng...... năm 200..... đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt và đề nghị phong
tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú cho:................... người.
Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn
đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số:............/2008./TTBGDĐT ngày........./.....3..../2008.....
2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: .................
(Có danh sách kèm theo)
Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là những nhà
giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).
Trình Hội đồng xét duyệt.
Ý kiến xác nhận về việc chấp
hành chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
của UBND địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(chữ ký, dấu của đơn vị)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ và tên)

...
Mẫu 3.2
(Phải đánh máy)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
Đơn vị:...................................
Tỉnh, Bộ: ...........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày tháng năm 200...
TỜ TRÌNH
Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
............................................................................................
1- Trên sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng.....................................................
đã họp ngày..........tháng...... năm 200..... đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt đề nghị phong
tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú cho:................... người.
Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn
đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy trình đã quy định trong Thông số:............/2008./TT-
BGDĐT ngày........./.....3..../2008.....
2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: .................
(Có danh sách kèm theo)
Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là những nhà
giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).
Trình Hội đồng xét duyệt.
Ý kiến xác nhận về việc chấp
hành chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
của UBND địa phương
(Ký tên, đóng dấu)
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(chữ ký, dấu của đơn vị)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ và tên)
TỜ TRÌNH Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TỜ TRÌNH Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 9 10 379