Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình gửi Tài chính kế hoạch

Được đăng lên bởi namphongdinh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN MINH HOÁ
BQL CÁC DAKT MIỀN NÚI

Số: 58/TTr-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hoá, ngày 23 tháng 1 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình
Phòng học và phòng chức năng Phòng học và phòng chức năng Trường
Mầm non số 1 Trung Hóa
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hoá;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 04/KQ-TTra-XD ngày 22/10/2015 của
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Hóa;
Sau khi thẩm định, Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa
trình UBND huyện Minh Hóa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định và phê duyệt
điều chỉnh bổ sung xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: Phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non số 1
Trung Hóa.
2. §Þa ®iÓm x©y dùng: X· Trung Ho¸, huyÖn Minh Ho¸, tØnh Qu¶ng B×nh.
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa.
4. Tổ chức Tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH TVXD Thái Hà.
5. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT: KS. Hoàng Việt Cường
6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:
Phần điều chỉnh, bổ sung dựa trên ”Biên bản xác nhận khối lượng điều chỉnh,
bổ sung” ngày 05/02/2014, các bên tham gia gồm đại diện các đơn vị: Phòng Tài
chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đại diện chủ đầu tư và giám sát: Ban
quản lý các dự án kinh tế miền núi, đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH XDTH
Hoàng Giang.
1. Bổ sung các hạng mục còn thiếu:
Trang 1

- Sơn toàn bộ cửa gỗ có diện tích S=88.341m2.
- Ống nhựa chun đặt chìm bảo hộ toàn bộ day dẫn với chiều dài L=340m.
- Day 2*25mm2 dài L=30m, dẫn điện từ nguồn (điện lưới) đến aptomat tổng.
- Thiết bị nhà vệ sinh:
+ Vòi tắm hương sen: 01 bộ.
+ Chậu rửa 1 vòi : 01 bộ.
+ Gương soi: 01 bộ.
+ Vòi rửa 1 vòi: 01 bộ.
- Hồ sơ bản vẽ thiết kế mái lợp công trình không bao phủ sàn trên, để đảm
b...
UBND HUYỆN MINH HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BQL CÁC DAKT MIỀN NÚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 58/TTr-BQL Minh Hoá, ngày 23 tháng 1 năm 2015
TỜ TRÌNH
V/v thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình
Phòng học và phòng chức năng Phòng học và phòng chức năng Trường
Mầm non số 1 Trung Hóa
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hoá;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính ph về
quản dự án đầu xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng
công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính ph về
quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông s 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của B Xây dựng
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra s 04/KQ-TTra-XD ngày 22/10/2015 của
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Hóa;
Sau khi thẩm định, Ban quản các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa
trình UBND huyện Minh Hóa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm đnh phê duyệt
điều chỉnh bổ sung xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: Phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non s 1
Trung Hóa.
2. §Þa ®iÓm x©y dùng: X· Trung Ho¸, huyÖn Minh Ho¸, tØnh Qu¶ng B×nh.
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa.
4. Tổ chức Tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH TVXD Thái Hà.
5. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT: KS. Hoàng Việt Cường
6. Ni dung điu chỉnh, b sung:
Phần điều chỉnh, bổ sung dựa trên ”Biên bản xác nhận khối lượng điều chỉnh,
bổ sung” ngày 05/02/2014, các bên tham gia gồm đại diệnc đơn v: Phòng Tài
chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng, đại diện chủ đầu giám sát: Ban
quản lý các dự án kinh tế miền núi, đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH XDTH
Hoàng Giang.
1. Bổ sung các hạng mục còn thiếu:
Trang 1
Tờ trình gửi Tài chính kế hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ trình gửi Tài chính kế hoạch - Người đăng: namphongdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tờ trình gửi Tài chính kế hoạch 9 10 702