Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG …………
---------Số: …../ …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------……….., ngày ……..tháng …năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;
- Phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…..ngày……tháng…..năm…của Hiệu trưởng về
việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng
viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Căn cứ Đơn đề nghị ký hợp đồng lương khoán của Ông/Bà ...................................;
Căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị;
Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành
chính xem xét về việc ký hợp đồng lương khoán cho Ông/Bà..................................:
Lý do:
...................................................................................................................................
Nội dung công việc sẽ phân công:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….;

.

Chủ tịch Công đoàn

Thủ trưởng đơn vị

...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG …………
----------
Số: …../ …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……
TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Tổ chức – Hành chính
Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…..ngày……tháng…..năm…của Hiệu trưởng về
việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng
viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Căn cứ Đơn đề nghị ký hợp đồng lương khoán của Ông/Bà ...................................;
Căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị;
Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm nh trình Ban Giám hiệu, Phòng T chức Hành
chính xem xét về việc ký hợp đồng lương khoán cho Ông/Bà..................................:
Lý do:
...................................................................................................................................
Nội dung công việc sẽ phân công:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận: Chủ tịch Công đoàn Thủ trưởng đơn vị
- Như trên;
- Lưu: ….;
.
Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu 9 10 652