Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 10 lần
<Cơ quan trình>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Phan Thiết, ngày........ tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
DỰ ÁN …………………………...
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc
ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày
05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý
đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999
của Chính phủ và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành
kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy
định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số
112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ văn bản số … ngày… của… về chủ trương đầu tư (nếu có)...;
Các căn cứ khác có liên quan ………………………… .
<Cơ quan trình> trình Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm định thiết kế cơ sở của
dự án đầu tư …………do……….… lập với các nội dung sau:
1. Tên công trình:
- Loại và cấp công trình….
1

- Tên dự án …
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án …
- Chủ đầu tư ...
- Địa điểm đầu tư …
- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở …
- Nhà thầu thực hiện khảo sát …
- Quy mô đầu tư, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu …
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng …
2. Hồ sơ thiết kế trình:
1- Bản sao văn bản số … ngày… của… về chủ trương đầu tư.
2- Thuyết minh dự án.
3- Thuyết minh, sơ đồ và các bản vẽ thiết kế.
4- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở .
5- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, phòng
chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên
ngoài công trình, an toàn vận hành công trình và các yê...
<Cơ quan trình>
Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày........ tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
DỰ ÁN …………………………...
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc
ban hành Quy chế quản lý đầu và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày
05/5/2000 của Chính phủ v việc sa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản
đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999
của Chính phủ Nghị đnh số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu và xây dựng ban hành
kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ v quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ v sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản dự án đầu tư
xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình; giấy phép y dựng và tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng công trình quy
định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Nghị định số
112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ văn bản số … ngày… của… về chủ trương đầu tư (nếu có)...;
Các căn cứ khác có liên quan ………………………… .
<Cơ quan trình> trình Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm định thiết kếsở của
dự án đầu tư …………do……….… lập với các nội dung sau:
1. Tên công trình:
- Loại và cấp công trình….
1
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN - Trang 2
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN 9 10 47