Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình thẩm định tín dụng cá nhân

Được đăng lên bởi Kathy Phan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGAÂN HAØNG
VIEÄT NAM THÖÔNG TÍN
ÑÔN VÒ:.......................................
. . . . . . . . . .ngaøy. . . .thaùng . . . .naêm 200. . . .

TÔØ TRÌNH THAÅM ÑÒNH KHAÙCH HAØNG
(Áp dụng cho khaùch haøng laø caù nhaân/hoä kinh doanh caù theå)

I) THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG VAY:
- Khaùch haøng: ...................................Naêm sinh: .......-(... tuoåi)- Giôùi tính..............
- CMND soá
: .................., Ngaøy caáp : ..............................., Nôi caáp : ........................
- Ñòa chæ lieân heä: (nôi ôû thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng)
- Ñieän thoaïi cố định : ....................
Điện thọai di động: .............................................
- Tình traïng sôû höõu: (Chuû sôû höõu/thueâ möôùn/ôû nhôø ngöôøi thaân/...)..............................
- Tieän nghi sinh hoïat: (cao caáp/khaù/trung bình/keùm)...................................................
- Moâi tröôøng sinh soáng: (khu bieät thöï/khu coâng chöùc/khu daân cö/xoùm lao ñoäng)..........
- Ngheà nghieäp: (ngheà nghieäp chính cuûa khaùch haøng)............................................
- Hoï teân của ngöôøi hoân phoái: Baø (Oâng)...................................., Naêm sinh: .................
- CMND/Hoä chieáu soá : ................... Ngaøy caáp : ................Nôi caáp : ..........................
- Ngheà nghieäp: ...........................................................................................................
Ngöôøi ñoàng kyù vay 1: (tröôøng hôïp ngöôøi ñoàng kyù vay khoâng phaûi laø ngöôøi hoân phoái)
- Khaùch haøng: ...................................Naêm sinh: .......-(... tuoåi)- Giôùi tính..............
- CMND soá
: .................., Ngaøy caáp : ..............................., Nôi caáp : ........................
- Ñòa chæ lieân heä: (nôi ôû thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng)
- Ñieän thoaïi cố định : ....................
Điện thọai di động: .............................................
- Tình traïng sôû höõu: (Chuû sôû höõu/thueâ möôùn/ôû nhôø ngöôøi thaân/...)..............................
- Tieän nghi sinh hoïat: (cao caáp/khaù/trung bình/keùm)...................................................
- Moâi tröôøng sinh soáng: (khu bieät thöï/khu coâng chöùc/khu daân cö/xoùm lao ñoäng)..........
- Ngheà nghieäp: (ngheà nghieäp chính cuûa khaùch haøng)............................................
Ngöôøi ñoàng kyù vay 2:
...
Nhaän xeùt tö caùch khaùch haøng:
- Kieän tuïng: (tình traïng kieän tuïng, tieàn aùn tieàn söï?)
- Möùc ñoä hôïp taùc: (hôïp taùc hoaø...
NGAÂN HAØNG
VIEÄT NAM THÖÔNG TÍN
ÑÔN VÒ:.......................................
. . . . . . . . . .ngaøy. . . .thaùng . . . .naêm 200. . . .
TÔØ TRÌNH THAÅM ÑÒNH KHAÙCH HAØNG
(Áp dụng cho khaùch haøng laø caù nhaân/hoä kinh doanh caù theå)
I) THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG VAY:
- Khaùch haøng: ...................................Naêm sinh: .......-(... tuoåi)- Giôùi tính..............
- CMND soá : .................., Ngaøy caáp : ..............................., Nôi caáp : ........................
- Ñòa chæ lieân heä: (nôi ôû thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng)
- Ñieän thoaïi cố định : .................... Điện thọai di động: .............................................
- Tình traïng sôû höõu: (Chuû sôû höõu/thueâ möôùn/ôû nhôø ngöôøi thaân/...)..............................
- Tieän nghi sinh hoïat: (cao caáp/khaù/trung bình/keùm)...................................................
- Moâi tröôøng sinh soáng: (khu bieät thöï/khu coâng chöùc/khu daân cö/xoùm lao ñoäng)..........
- Ngheà nghieäp: (ngheà nghieäp chính cuûa khaùch haøng)............................................
- Hoï teân của ngöôøi hoân phoái: Baø (Oâng)...................................., Naêm sinh: .................
- CMND/Hoä chieáu soá : ................... Ngaøy caáp : ................Nôi caáp : ..........................
- Ngheà nghieäp: ...........................................................................................................
Ngöôøi ñoàng kyù vay 1: (tröôøng hôïp ngöôøi ñoàng kyù vay khoâng phaûi laø ngöôøi hoân phoái)
- Khaùch haøng: ...................................Naêm sinh: .......-(... tuoåi)- Giôùi tính..............
- CMND soá : .................., Ngaøy caáp : ..............................., Nôi caáp : ........................
- Ñòa chæ lieân heä: (nôi ôû thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng)
- Ñieän thoaïi cố định : .................... Điện thọai di động: .............................................
- Tình traïng sôû höõu: (Chuû sôû höõu/thueâ möôùn/ôû nhôø ngöôøi thaân/...)..............................
- Tieän nghi sinh hoïat: (cao caáp/khaù/trung bình/keùm)...................................................
- Moâi tröôøng sinh soáng: (khu bieät thöï/khu coâng chöùc/khu daân cö/xoùm lao ñoäng)..........
- Ngheà nghieäp: (ngheà nghieäp chính cuûa khaùch haøng)............................................
Ngöôøi ñoàng kyù vay 2:
...
Nhaän xeùt tö caùch khaùch haøng:
- Kieän tuïng: (tình traïng kieän tuïng, tieàn aùn tieàn söï?)
- Möùc ñoä hôïp taùc: (hôïp taùc hoaøn toaøn/khaù hôïp taùc/haïn cheá hôïp taùc...)
- Trung thöïc: (trung thöïc/töông ñoái trung thöïc/khoâng trung thöïc...)
- Nhaän xeùt chung veà khaùch haøng: Caên cöù thoâng tin thaåm ñònh, moâ taû roû hôn caùc thoâng tin
lieân quan ñeán khaùch haøng vaø neâu nhöõng nhaän xeùt khaùc veà khaùch haøng neáu thaáy caàn thieát cho
vieäc quyeát ñònh cuûa caáp pheâ duyeät.
Ngaøy nhaän hoà sô: ............................. - Ngaøy nhaän ñuû hoà sô: .............................
Chữ ký NVTĐ:____________ Chữ ký TBP/TP:____________
VB 02/KHCN/QLTD –08.09 1
Tờ trình thẩm định tín dụng cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ trình thẩm định tín dụng cá nhân - Người đăng: Kathy Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tờ trình thẩm định tín dụng cá nhân 9 10 702