Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Được đăng lên bởi Thao Ngoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
(Áp dụng cho doanh nghiệp)

I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHƯƠNG NGA
2. Trụ sở chính: 124 Trần Khắc Trân, Phường 9, Quận Phú Nhuận
3. Điện thoại liên hệ: 8115588

Fax: 8119697

4. Giấy CN ĐKKD số: 4102012229

Đăng ký lần đầu ngày: 21/10/2002

5. Ngành nghề kinh doanh: Mua bán đồ chơi trẻ em( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân
cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an tòan xã hôi, dụng cụ
học sinh văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, bách hóa,
hàng may mặc.Sản xuất đồ chơi trẻ em ( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, s ức
khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an tòan xã hội; trừ tái chế phế
thải ). [Chỉ tóm tắt thật ngắn gọn ngành nghề chính mà khách hàng đang kinh doanh,
không liệt kê toàn bộ theo giấy đăng ký kinh doanh]
6. Người đại diện vay vốn: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

7. Quyết định bổ nhiệm (số, ngày): [nếu người đại diện vay vốn cũng là người đại diện
theo pháp luật và có ghi tên trên giấy đăng ký kinh doanh thì không cần ghi phần này]
II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Số tiền đề nghị vay: 1.300.000.000 đồng

Thời hạn vay: 12 tháng

2. Hình thức vay: vay luân chuyển[ghi rõ: vay thông thường/vay luân chuyển]
3. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động
4. Phương thức trả nợ đề nghị: lãi trả hàng tháng vào cuối tháng, trả nợ gốc một lần vào
cuối kỳ.
5. Tài sản bảo đảm tiền vay:
6. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm (bên bảo lãnh):
7. Quan hệ hệ giữa bên vay và bên bảo lãnh:
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC
1. Quan hệ với Navibank
a) Quan hệ tín dụng: [Lịch sử quan hệ tín dụng, uy tín trong quan hệ tín dụng, mức dư nợ
cao nhất, mức dư nợ thời điểm hiện tại, các sản phẩm tín dụng mà khách hàng đang s ử
dụng,...]
b) Quan hệ phi tín dụng: [Các sản phẩm, dịch vụ tại Navibank mà khách hàng đang sử
dụng, mức độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này,...]
2. Quan hệ với các TCTD khác

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Trang 1/11

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

a) Quan hệ tín dụng: [Tên TCTD, thời điểm quan hệ tín dụng, sơ lược về các khoản vay
như mục đích vay, số tiền vay, dư nợ hiện tại, tài sản bảo đảm,..., quá trình trả nợ, mức
trả nợ hiện tại,...]
b) Quan hệ phi tín dụng: [Các sản phẩm, dịch vụ khác mà khách hàng đang sử dụng tại
các TCTD này, mức độ sử dụng các sản phẩm dịch vụ này,...]
3. Tình hình quan hệ ...
NGÂN HÀNG TMCP NAM VI T
Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................
T TRÌNH TH M Đ NH TÍN D NG
p d ng cho doanh nghi p)
I. GI I THI U KCH HÀNG
1. Tên kháchng: CÔNG TY TNHH TH NG M I – D CH V PH NG NGAƯƠ ƯƠ
2. Tr s chính: 124 Tr n Kh c Trân, Ph ng 9, Qu n Phú Nhu n ườ
3. Đi n tho i liên h : 8115588 Fax: 8119697
4. Gi y CN ĐKKD s : 4102012229 Đăng l n đ u ngày: 21/10/2002
5. Ngành ngh kinh doanh: Mua bán đ ch i tr em( tr đ ch i có h i cho giáo d c nhân ơ ơ
cách, s c kh e c a tr em ho c nh h ng đ n an ninh tr t t , an tòan hôi, d ng c ưở ế
h c sinh văn phòng ph m, l ng th c, th c ph m, m ph m, hóa m ph m, ch hóa, ươ
ng may m c.S n xu t đ ch i tr em ( tr đ ch i h i cho giáo d c nhân ch, s c ơ ơ
kh e c a tr em ho c nh h ng đ n an ninh, tr t t , an an h i; tr tái ch ph ưở ế ế ế
th i ). [Ch tóm t t th t ng n g n ngành ngh chính khách hàng đang kinh doanh,
không li t kê toàn b theo gi y đăng ký kinh doanh]
6. Ng i đ i di n vay v n: PH M TH PH NG TH Oườ ƯƠ Ch c v : GIÁM Đ C
7. Quy t đ nh b nhi m (s , ngày): ế [n u ng i đ i di n vay v n cũng là ng i đ i di nế ư ườ
theo pp lu t và có ghi tên trên gi y đăngkinh doanh thì không c n ghi ph n này]
II. NHU C U VAY V N C A KHÁCH HÀNG
1. S ti n đ ngh vay: 1.300.000.000 đ ng Th i h n vay: 12 tháng
2. Hình th c vay: vay luân chuy n [ghi rõ: vay thông th ng/vay luân chuy n]ườ
3. M c đích vay: B sung v n l u đ ng ư
4. Ph ng th c tr n đ ngh : lãi tr hàng tháng vào cu i tháng, tr n g c m t l n vàoươ
cu i kỳ.
5. Tài s n b o đ m ti n vay:
6. Ch s h u tài s n b o đ m (bên b o lãnh):
7. Quan h h gi a n vay và bên b o lãnh:
III. QUAN H GI A KHÁCH NG V I NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KC
1. Quan h v i Navibank
a) Quan h tín d ng: [L ch s quan h tín d ng, uy tín trong quan h tín d ng, m c d n ư
cao nh t, m c d n th i đi m hi n t i, các s n ph m tín d ng khách hàng đang s ư
d ng,...]
b) Quan h phi tín d ng: [Các s n ph m, d ch v t i Navibank khách hàng đang s ụ ạ
d ng, m c đ s d ngc s n ph m, d ch v y,...] ộ ử
2. Quan h v i các TCTD khác
T TRÌNH TH M Đ NH TÍN D NG Trang 1/11
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG - Người đăng: Thao Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG 9 10 820