Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH (V/v: điều động cán bộ)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO/TÊN ĐƠN VỊ

Số:

/0.../TT-.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
----------------------............................., ngày

tháng

năm 200....

TỜ TRÌNH
(V/v: điều động cán bộ)
Kính gửi: ……………………….
-Căn cứ vào....................
-Xét tình hình thực tế.
......................................đề nghị tiến hành việc điều động đối với cán bộ sau:
I- Đề nghị điều động các cán bộ sau:
ĐVT: 1.000
Đơn vị(2)
Thời gian điều
Thu nhập(4)
động(3)
Họ và tên
TT
(1)
Hiện
Nơi điêù
Từ
Đến
Hiện tại
Đề xuất
nay
động đến
01
Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02
Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
II-Lý do điều động:
.01-...........................................................................................................................................................
.02-...........................................................................................................................................................
III-Mô tả công việc nơi cán bộ được điều động đến phải thực hiện:
.01-...........................................................................................................................................................
02-............................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Trân trọng./.
Ban Tổng Giám
đốc

BMNS-42

Phòng Tài chính

Phòng NL-HT

Giám đốc
đv(nơi ns đến)

Giám đốc đơn vị
(nơi ns đi)

1

Diễn giải:
Phần I:
(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất điều chuyển
(2)-Ghi phòng/ban /đơn vị nơi người được điều động đang làm việc và nơi công tác đến
(3)-Ghi thời gian dự kiến đơn vị sẽ điều động cán bộ
(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có và mức thu nhập đề xuất (nếu có)
Phần II:
-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất điều động
Phần III:
-Ghi rõ các công việc của nhân sự được điều đi sẽ phải thực hiện .

BMNS-42

2

...
LOGO/TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Số: /0.../TT-.........
............................., ngày tháng năm 200....
TỜ TRÌNH
(V/v: điều động cán bộ)
Kính gửi: ……………………….
-Căn cứ vào....................
-Xét tình hình thực tế.
......................................đề nghị tiến hành việc điều động đối với cán bộ sau:
I- Đề nghị điều động các cán bộ sau: ĐVT: 1.000
TT
Họ và tên
(1)
Đơn vị(2) Thời gian điều
động(3)
Thu nhập(4)
Hiện
nay
Nơi điêù
động đến
Từ Đến Hiện tại Đề xuất
01 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
II-Lý do điều động:
.01-...........................................................................................................................................................
.02-...........................................................................................................................................................
III-Mô tả công việc nơi cán bộ được điều động đến phải thực hiện:
.01-...........................................................................................................................................................
02-............................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Trân trọng./.
Ban Tổng Giám
đốc
Phòng Tài chính Phòng NL-HT Giám đốc
đv(nơi ns đến)
Giám đốc đơn vị
(nơi ns đi)
BMNS-42
1
TỜ TRÌNH (V/v: điều động cán bộ) - Trang 2
TỜ TRÌNH (V/v: điều động cán bộ) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ TRÌNH (V/v: điều động cán bộ) 9 10 863