Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh

Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

Mô tả vùng ATDB

1.1.

Địa điểm vùng ATDB

1.2.

Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

1.3.

Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2.

Hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB
2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB
. . . . . . ., ngày

tháng

năm 200

Đại diện vùng ATDB
(ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh
Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mô tả vùng ATDB
1.1. Địa điểm vùng ATDB
1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội
1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi
2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB
2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB
2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB
. . . . . . ., ngày tháng năm 200
Đại diện vùng ATDB
(ký tên, đóng dấu)
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh 9 10 325