Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

Được đăng lên bởi Li Xiaolong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DANH THẮNG

Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Danh Thắng, ngày

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai;
Xét đơn xin cấp GCNQSD đất và hồ sơ phân chia tài sản thừa kế QSD đất
và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Thiết thường trú tại thôn Đại
Đồng 1, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
UBND xã Danh Thắng trình UBND huyện Hiệp Hòa, Phòng Tài nguyênMôi trường xem xét và cấp GCNQSD đất cho Nguyễn Văn Thiết như sau:
Ngày 07/3/2015 UBND xã Danh thắng làm thủ tục phân chia tài sản thừa
kế QSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Dung và các đồng sử dụng. Tại thửa đất số
132, tờ bản đồ số 19, diện tích 3793.0m2, GCNQSD đất số AA 364986 do
UBND huyện Hiệp Hòa cấp ngày 05/4/2007, theo đó thì ông Nguyễn Văn Thiết
được toàn quyền sử dụng 2268.3m2; Qua kiểm tra hồ sơ địa chính đang lưu trữ tại
UBND xã thì thửa đất 132, tờ bản đồ số 19, GCNQSD đất số AA 364986 cấp
ngày 05/4/2007, năm 2002 trong quá trình đo đạc bản đồ địa chính mới đã đo gộp
02 thửa đất của hộ ông Quynh và hộ ông Nhượng trước đó đã được cấp
GCNQSD đất năm 2002, đến năm 2007 đã cấp đổi toàn bộ diện tích trên cho ông
Quynh và bà Dung
Năm 2014 căn cứ vào kết quả đo đạc bản đồ địa chình mới theo dự án đo
đạc và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đã làm thủ tục cấp đổi GCNQSD đất cho
ông Nhượng thửa đất số 352, tờ bản đồ số 19, diện tích 1525.3m 2, GCNQSD đất
số BR 301423 ngày cấp 10/6/2014, tách tử thửa đất 132, tờ bản đồ số 19
Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính mới thì diện tích 2268.3m 2 ông Thiết
được sử dụng theo bản phân chia tài sản thừa kế ngày 07/3/2015 nay thuộc thửa
đất số 253, tờ bản đồ số 19, là toàn bộ diện tích của thửa đất mà ông Quynh và bà
Dung sử dụng.
Vậy UBND xã Danh thắng đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa, Phòng Tài
Nguyên- Môi trường xem xét và cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Thiết
theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- Phòng TN&MT;
- Lưu VP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tạ Xuân Quyết

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DANH THẮNG
Số: /TTr-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Danh Thắng, ngày tháng năm 2015
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai;
Xét đơn xin cấp GCNQSD đất hồ sơ phân chia tài sản thừa kế QSD đất
tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Thiết thường trú tại thôn Đại
Đồng 1, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
UBND Danh Thắng trình UBND huyện Hiệp Hòa, Phòng Tài nguyên-
Môi trường xem xét và cấp GCNQSD đất cho Nguyễn Văn Thiết như sau:
Ngày 07/3/2015 UBND Danh thắng làm thủ tục phân chia tài sản thừa
kế QSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Dung các đồng sử dụng. Tại thửa đất số
132, tờ bản đồ s 19, diện tích 3793.0m
2
, GCNQSD đất số AA 364986 do
UBND huyện Hiệp Hòa cấp ngày 05/4/2007, theo đó t ông Nguyễn Văn Thiết
được toàn quyền sử dụng 2268.3m
2
; Qua kiểm tra hồ sơ địa chính đang lưu trữ tại
UBND thì thửa đất 132, tờ bản đồ số 19, GCNQSD đất số AA 364986 cấp
ngày 05/4/2007, năm 2002 trong quá trình đo đạc bản đồ địa chính mới đã đo gộp
02 thửa đất của hộ ông Quynh hộ ông Nhượng trước đó đã được cấp
GCNQSD đất năm 2002, đến năm 2007 đã cấp đổi toàn bộ diện tích trên cho ông
Quynh và bà Dung
Năm 2014 căn cứ vào kết quả đo đạc bản đồ địa chình mới theo dự án đo
đạc và đo đạc chỉnhbản đồ địa chính đã làm thủ tục cấp đổi GCNQSD đất cho
ông Nhượng thửa đất số 352, tờ bản đồ số 19, diện tích 1525.3m
2
, GCNQSD đất
số BR 301423 ngày cấp 10/6/2014, tách tử thửa đất 132, tờ bản đồ số 19
Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính mới thì diện tích 2268.3m
2
ông Thiết
được sử dụng theo bản phân chia tài sản thừa kế ngày 07/3/2015 nay thuộc thửa
đất số 253, tờ bản đồ số 19, là toàn bộ diện tích của thửa đất mà ông Quynh và bà
Dung sử dụng.
Vậy UBND Danh thắng đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa, Phòng Tài
Nguyên- Môi trường xem xét cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Thiết
theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- Phòng TN&MT;
- Lưu VP.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Xuân Quyết
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân - Trang 2
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân - Người đăng: Li Xiaolong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân 9 10 388