Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình về việc xin kinh phí vân chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TTr-HKH

Bắc Trà My, ngày

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v Xin kinh phí vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới
Kính gửi:
-

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My;
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Trà My.

Căn cứ công văn số 1664/UBND-VP ngày 21/9/2015 của UBND huyện Bắc
Trà My về việc đảm bảo các điều kiện làm việc của các tổ chức hội xã hội đặc thù.
Để đảm bảo cho Hội khuyến học ổn định nơi làm việc hoàn hoàn thành kế
hoạch của năm 2015 đã đề ra. Nay hội Khuyến học huyện kính đề nghị lãnh đạo
UBND huyện và Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Bắc Trà My xem xét hỗ trợ
kinh phí vận chuyển vật dụng, tài sản làm việc của hội như sau:
1. Vận chuyển tủ tài liệu, bàn làm việc, bàn lớn tại hội trường là: 600.000 đồng.
2. Dọn dẹp trang trí phòng làm việc: 400.000 đồng


Tổng cộng kinh phí là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Vậy kính mong được sự quan tâm và tạo điều kiện của quý cấp lãnh đạo
để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;

T.M HỘI KHUYẾN HỌC
CHỦ TỊCH

- Lưu: Hội KH.

Đinh Pấy

UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TTr-HKH

Bắc Trà My, ngày

tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” năm 2015
I. Mục đích yêu cầu
Thông qua buổi lễ trao học bổng nhằm tuyên truyền cho học sinh, các bậc
phụ huynh học sinh, nhà trường và cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa trách nhiệm
của mình, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con, em được đến trường lớp học tập tốt.
II. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: Buổi lễ được trao vào ngày

tháng

năm 2015.

2. Địa điểm: Tại hội trường phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.
III. Thành phần tham gia buổi lễ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lãnh đạo UBND huyện
Lãnh đạo nhà tài trợ: Viễn thông quân đội tại Bắc Trà My.
Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.
Lãnh đạo UBMTTQVN huyện Bắc Trà My.
Thường trực Thường vụ Hội khuyến học huyện.
Hiệu trưởng (hoặc Hiệu Phó) của 22 trường vùng dự án.
110 em học sinh được trao học bổng đợt này.

IV. Về kinh phí
Dự án hỗ trợ 110.000.000 đồng cho 110 suất học bổng tại 22 trường nằm
trong vùng dự án của huyện. Số tiền được chuyển vào tài khoản: 3713.3104.5670
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My, tại Kho bạc huyện Bắc Trà My.
Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” do đơn vị
Viễn thông quân đội (Viettel) chi nhánh tỉnh Quảng Nam tài trợ cho học sinh các
bậc tiểu...
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY
HI KHUYN HC
CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HKH Bắc Trà My, ngày tháng năm 2015
T& TR(NH
V/v Xin kinh phí vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới
Kính gửi:
- Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Trà My.
Căn cứ công văn số 1664/UBND-VP ngày 21/9/2015 của UBND huyện Bắc
Trà My về việc đảm bảo các điều kiện làm việc của các tổ chức hội xã hội đặc thù.
Để đảm bảo cho Hội khuyến học ổn định i làm việc hoàn hoàn thành kế
hoạch của m 2015 đã đề ra. Nay hội Khuyến học huyện kính đề nghị lãnh đạo
UBND huyện Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Bắc Trà My xem xét hỗ trợ
kinh phí vận chuyển vật dụng, tài sản làm việc của hội như sau:
1. Vận chuyển tủ tài liệu, bàn làm việc, bàn lớn tại hội trường là: 600.000 đồng.
2. Dọn dẹp trang trí phòng làm việc: 400.000 đồng
Tổng cộng kinh phí là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
Vậy kính mong được s^ quan tâm tạo điều kiện của quý cấp lãnh đạo
để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Hội KH.
T.M HI KHUYN HC
CHỦ T;CH
Đinh P=y
Tờ trình về việc xin kinh phí vân chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới - Trang 2
Tờ trình về việc xin kinh phí vân chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ trình về việc xin kinh phí vân chuyển dụng cụ đến nơi làm việc mới 9 10 887