Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình xác nhan thời gian công tác của Kế toán

Được đăng lên bởi dienganhdauphuquoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTCS GÀNH DẦU
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Số /GXN-PTCS

Gành Dầu, ngày 19 tháng 8 năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN
Kính gởi: -Phòng GD&ĐT Phú Quốc
Trường PTCS Gành Dầu xác nhận:
-Cô: LÊ THỊ CHINH-Sinh ngày 11/12/1982-Nơi sinh: Thanh Hóa
-Trình độ: Trung cấp Kế toán-Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
-Thời gian công tác liên tục tại trường từ tháng 3 năm 2005 đến nay.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận
-Phòng GD&ĐT Phú Quốc,
-Lưu: VT.

...

 !"#$!%&' '(
 Gành Dầu, ngày 19 tháng 8 năm 2014
)*+,

!"#$%&' (
)*+,-$.///0/12034565
!789! :;<=>'.?$<=>'@>5A;
#5 )=' B?=C =D=!"#=E='FGH0IIJ8<5.K
-

Nơi nhận
 L
*"MK
Tờ trình xác nhan thời gian công tác của Kế toán - Người đăng: dienganhdauphuquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ trình xác nhan thời gian công tác của Kế toán 9 10 184