Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:……………………
Bộ phận:………………….
Mã đơn vị SDNS:………..
Số:…………….................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------……ngày…….tháng…..năm…..

Tờ trình xin phê duyệt
V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng
- Căn cứ: …………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày
đốc Cty

của Tổng Giám

Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng
như sau:
1. Họ và tên người đi công tác:

……….………………… chức danh: ……………………
……….…………………...chức danh: ……………...........

2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........
3. Lý do: ……………………………………………………………………………………………
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận
(ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)

...
Đơn vị:……………………
Bộ phận:………………….
Mã đơn vị SDNS:………..
Số:…………….................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……ngày…….tháng…..năm…..
Tờ trình xin phê duyệt
V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng
- Căn cứ: …………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám
đốc Cty
Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng
như sau:
1. Họ và tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: ……………………
……….…………………...chức danh: ……………...........
2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........
3. Lý do: ……………………………………………………………………………………………
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng bộ phận
(ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)
Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng 9 10 973