Ktl-icon-tai-lieu

TỜ TRÌNH

Được đăng lên bởi sau-do
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KÊNH GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 /TTr - UBND

Kênh Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Kênh Giang
Giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020
Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thị xã Chí linh;
- Phòng Kinh tế thị xã Chí Linh.

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết
định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây
dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng
xã nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về
nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính
phủ Sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 15/4/2011 của Ban chỉ đạo chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thị xã Chí Linh tỉnh Hải
Dương.
Căn cứ Quyết định số 103/ThU ngày 13/03/2011 của Ban Thường vụ thị uỷ
Chí Linh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng
1

nông thôn mới thị xã Chí Linh;
Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/ĐƯ ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Đảng ủy xã
Kênh Giang về việc Thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới xã Kênh Giang giai đoạn 2010 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ủy
ban nhân thị xã Chí Linh về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã
Kênh Giang giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân thị xã Chí Linh về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Kênh
Giang giai đoạn 2011 - 2020;
Ủy ban nhân dân xã Kênh Giang trình thẩm định, phê duyệt đề án xây dựng
nông thôn mới xã Kênh Giang giai đoạn 2011-2015, ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KÊNH GIANG
Số: 05 /TTr - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kênh Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2013
TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Kênh Giang
Giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thị xã Chí linh;
- Phòng Kinh tế thị xã Chí Linh.
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn c Quyết định s 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 ca Th tưng
Chính ph v phê duyt Chương trình mc tiêu Quc gia vxây dng nông thôn mi giai
đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, B Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết
định s 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 ca Thủ tưng Chính phủ vphê duyt
Chương trình mục tiêu Quc gia v xây dng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây
dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng
xã nông thôn mới;
Căn c Thông tư s54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 ca B
Nông nghip và Phát trin nông thôn vvic hưng dẫn thc hin B tiêu chí Quc gia v
nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định s 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính
phủ Sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 15/4/2011 của Ban chỉ đạo chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thị xã Chí Linh tỉnh Hải
Dương.
Căn cứ Quyết định số 103/ThU ngày 13/03/2011 của Ban Thường vụ thị uỷ
Chí Linh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng
1
TỜ TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỜ TRÌNH - Người đăng: sau-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TỜ TRÌNH 9 10 353