Ktl-icon-tai-lieu

Tọa đàm giữa BGH, BTV và học sinh

Được đăng lên bởi nguyenthituyethoa84
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***

Tân Long, ngày 30/3/2015

Giữa cấp ủy, Lãnh đạo Nhà trường, BTV Đoàn
trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.

BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***

Tân Long, ngày 30/3/2015

THUẬNKHÓ
LỢI:KHĂN
I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
- Tổng số đoàn viên: 222, 131 nữ
+ Chi đoàn giáo viên: 13, 5 nữ

Lập trường, tư tưởng vững vàng, có
nhận thức đúng đắn về vai trò và trách
củachuyên
đoàn viên.
Đầu tư nhiệm
công tác
môn, học
tập, nên việc tham gia sinh hoạt
đoàn còn hạn chế
Tự giác, phát huy vai trò xung kích,
sáng tạo.

nh đạo Nhà trường, BTV Đoàn trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.

BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***

Tân Long, ngày 30/3/2015

II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN
1/ Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 30/4, 1/5, 19/3...

2/ Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền
- 3 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Đảng
- 1 Đảng viên, 3 đ/c hoàn thành lớp cảm tình Đảng

nh đạo Nhà trường, BTV Đoàn trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.

BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***

Tân Long, ngày 30/3/2015

III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
- Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng
chính quyền, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ

Một số chỉ tiêu
- 100% đoàn viên thực hiện tốt chương trình hành động của Đoàn
- Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh, 70-80% đoàn viên xếp loại xuất sắc.
- 100% Đoàn viên đóng đoàn phí

nh đạo Nhà trường, BTV Đoàn trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.

BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***

Tân Long, ngày 30/3/2015

QuyÒn cña ngêi Đoµn viªn
+ Đîc yªu cÇu tæ chøc đoµn ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p
cña mình, ®îc gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó phÊn ®Êu trëng
thµnh.
+ Đîc øng cö, ®Ò cö vµ bÇu vµo c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña
Đoµn.
+ Đîc th«ng tin, th¶o luËn, chÊt vÊn, phª bình, biÓu quyÕt ®Ò nghÞ
vµ b¶o lu ý kiÕn cña mình vÒ c¸c c«ng viÖc cña Đoµn.

nh đạo Nhà trường, BTV Đoàn trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.

NhiÖm vô cña ngêi Đoµn viªn
+ Lu«n lu«n phÊn ®Êu vì lý tëng XHCN, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia
các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Lu«n lu«n g¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng thanh niªn thùc hiÖn ®êng lèi cña жng, chÝnh
s¸ch vµ ph¸p ...
BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tân Long, ngày 30/3/2015
Giữa cấp ủy, Lãnh đạo Nhà trường, BTV Đoàn
trường với Đoàn viên học sinh năm 2015.
BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tân Long, ngày 30/3/2015
BCH ĐOÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LONG
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tân Long, ngày 30/3/2015
Tọa đàm giữa BGH, BTV và học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tọa đàm giữa BGH, BTV và học sinh - Người đăng: nguyenthituyethoa84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tọa đàm giữa BGH, BTV và học sinh 9 10 323