Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt báo cáo công đoàn

Được đăng lên bởi mailqd2011
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤY
CĐCS TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT
VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 – 2014
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tổng số
CBGVNV
107
Nữ

Nam

91

16

Số
đoàn
viên

HĐ trường
TS

107

Số đóng
BHXH. BHYT

Số tổ công đoàn

86

6

1. Thuận lợi
- Số lượng đoàn viên:
Là một tập thể đoàn viên đông, độ tuổi đang dần trẻ hóa nhưng số lượng công đoàn viên cao
tuổi tương đối nhiều.
- Kinh nghiệm của BCH :
BCH là các đồng chí đã từng hoạt động công đoàn nhiều năm, độ tuổi từ 40 trở lên, các đồng
chí đều có kinh nghiệm nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Thành tích chung của trường :
Nhiều năm trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, công đoàn được công nhận
công đoàn xuất sắc, chi bộ vững mạnh.
2. Khó khăn
Các đồng chí đoàn viên lớn tuổi sức khỏe yếu, một số đoàn viên mắc bệnh phải điều trị dài
ngày, một số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn: chồng mất, nhà xa
Một số đoàn viên trẻ chưa có kinh nghiệm, sức khỏe yếu.
B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1. Phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ:
+ Nêu các mức khen thưởng : LĐTT : 300.000đ; SKKN: Loại A: 200.000đ, loại B: 150.000,
loại C: 100.000đ; đạt giải các Hội thi Quận: 200.000đ; TP: 300.000đ; các hình thức khen khác:
Khen công đoàn viên xuất sắc: 100.000đ
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:
Ban thanh nhân dân kết hợp với BCH công đoàn kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế
chuyên môn, các quỹ của công đoàn và nhà trường, kiểm tra bán trú, kiểm tra bếp ăn, kiểm tra
hoạt động công đoàn.
2. Quan tâm đến điều kiện cải thiện đời sống và tinh thần
- Số giáo viên được nâng lương trong 6 tháng cuối năm 2013: 15 người, trong đó nâng lương
trước thời hạn:1

- Tổ chức chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho CBGV- NV
+ Số người được khám : 98 người 98%.
+ Số tiền hỗ trợ : 12.480.000đ
+ Hình thức : hợp đồng với bệnh viện khám và xét nghiệm.
+ Kết quả (số người phát hiện bệnh kịp thời điều trị 8 người)
- Có phòng nghỉ cho GV các tiết giữa giờ, nghỉ trưa: 0
- Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBGV- NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: số
người 12, số lượt 15 lượt, số tiền 9800.000đ
- Tổ chức tham quan, du lịch, học tập cho CBGVNV:
+ Số lần tổ chức: 3 lần
+ Số đoàn viên tham gia: 190
+ Kinh phí hỗ trợ của CĐ, chính quyền : 192.000.000đ
- Các hoạt động giao lưu, biểu dương khen thưởng trong trường: Kể tên, qui mô
Ho...
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤY


 !"#$%&#'()")*
+,,-.
/01
23456789:678;
<=>??
Tổng số
CBGVNV
107
Số
đoàn
viên
Số đóng
BHXH. BHYT Số tổ công đoàn
HĐ trường
TS
Nữ Nam
91 16 107 86 6
8<)@!( AB
- Số lượng đoàn viên:
Là một tập thể đoàn viên đông, độ tuổi đang dần trẻ hóa nhưng số lượng công đoàn viên cao
tuổi tương đối nhiều.
- Kinh nghiệm của BCH :
BCH là các đồng chí đã từng hoạt động công đoàn nhiều năm, độ tuổi từ 40 trở lên, các đồng
chí đều có kinh nghiệm nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Thành tích chung của trường :
Nhiều năm trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, công đoàn được công nhận
công đoàn xuất sắc, chi bộ vững mạnh.
6<C)DE)F(
Các đồng chí đoàn viên lớn tuổi sức khỏe yếu, một số đoàn viên mắc bệnh phải điều trị dài
ngày, một số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn: chồng mất, nhà xa
Một số đoàn viên trẻ chưa có kinh nghiệm, sức khỏe yếu.
+<CGHIJ
I. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:
8<0)KB)A"LMB)N()O@PQ(R)$)BS(O@P)T%U()VW
+ Nêu các mức khen thưởng : LĐTT : 300.000đ; SKKN: Loại A: 200.000đ, loại B: 150.000,
loại C: 100.000đ; đạt giải các Hội thi Quận: 200.000đ; TP: 300.000đ; các hình thức khen khác:
Khen công đoàn viên xuất sắc: 100.000đ
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:
Ban thanh nhân dân kết hợp với BCH công đoàn kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế
chuyên môn, các quỹ của công đoàn nhà trường, kiểm tra bán trú, kiểm tra bếp ăn, kiểm tra
hoạt động công đoàn.
6<@X(RUYZT(ZBQ@EBS([BR)BS(Z\B]K(^L_RB()R)`(
- Số giáo viên được nâng lương trong 6 tháng cuối năm 2013: 15 người, trong đó nâng lương
trước thời hạn:1
Tóm tắt báo cáo công đoàn - Trang 2
Tóm tắt báo cáo công đoàn - Người đăng: mailqd2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tóm tắt báo cáo công đoàn 9 10 147