Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt thành tích cá nhân

Được đăng lên bởi Minh Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: Vi Thị Huế, Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1979

Dân tộc: Thái

Nơi ở hiện nay: Bản cù- Xã Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Nghệ An
Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: Giáo viên trường MN
Chiêu Lưu 2- Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Nghệ An
Ngày vào ngành GD&ĐT: 01-9-2001
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển /đổi): 15 năm
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG): 0
+ Cấp cơ sở: 0
+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: 0
Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: 15 năm
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật: 0
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: 0
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: 22,5 năm
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Từ 01/9/2001 đến tháng 8 năm 2003

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
Giáo viên trường mầm Non Mỹ Lý- Xã
Mỹ Lý- Huyện Kỳ Sơn- tỉnh Nghệ an

Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 9 năm Giáo Viên Trường Mầm Non Chiêu
2012
Lưu - Xã Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơntỉnh Nghệ An
Từ tháng 10 năm 2012 đến nay

Giáo Viên Trường Mầm Non Chiêu
Lưu 2 - Xã Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơntỉnh Nghệ An

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Chiêu Lưu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Vi Thị Huế

...
Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: Vi Thị Huế, Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1979 Dân tộc: Thái
Nơi ở hiện nay: Bản cù- Xã Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Nghệ An
Chức vụ nơi công tác trong ngành GD&ĐT: Giáo viên trường MN
Chiêu Lưu 2- Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Nghệ An
Ngày vào ngành GD&ĐT: 01-9-2001
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển /đổi): 15 năm
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG): 0
+ Cấp cơ sở: 0
+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: 0
Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: 15 năm
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật: 0
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: 0
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: 22,5 năm
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
Từ 01/9/2001 đến tháng 8 năm 2003 Giáo viên trường mầm Non Mỹ Lý-
Mỹ Lý- Huyện Kỳ Sơn- tỉnh Nghệ an
Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 9 năm
2012
Giáo Viên Trường Mầm Non Chiêu
Lưu - Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơn-
tỉnh Nghệ An
Từ tháng 10 năm 2012 đến nay Giáo Viên Trường Mầm Non Chiêu
Lưu 2 - Xã Chiêu Lưu- Huyện Kỳ Sơn-
tỉnh Nghệ An
Tóm tắt thành tích cá nhân - Trang 2
Tóm tắt thành tích cá nhân - Người đăng: Minh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tóm tắt thành tích cá nhân 9 10 639