Ktl-icon-tai-lieu

tổng cục thuế

Được đăng lên bởi xinh-hue
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng cục Thuế
CỤC CNTT
--------------Hà Nội, ngày 09/04/2013
THÔNG BÁO
Về việc triển khai vận hành hệ thống ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện
đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính
giai đoạn 2”

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để triển khai vận hành chính thức ứng dụng trao đổi thông tin của 4 ngành theo
quy định tại quyết định số 654/QĐ-BTC ký ngày 02/4/2013 về việc bổ sung Quy trình
quản lý thu ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hoá thu, nộp ngân sách nhà nước
ban hành kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, Ban chỉ đạo dự án phê duyệt công văn và kế hoạch triển khai vận hành hệ thống
ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế
giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính giai đoạn 2”.
Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế phối hợp thực hiện triển khai với các ngành
KBNN, Hải quan, Tài chính theo công văn và kế hoạch của Bộ. Nội dung triển khai nâng
cấp như sau:

1. Nội dung nâng cấp:
- Triển khai vận hành từ xa ứng dụng trao đổi thông tin của các ngành Thuế,
KBNN, Hải quan, Tài chính đáp ứng quy trình truyền nhận bảng kê thu NSNN theo
Quyết định số 654/QĐ-BTC ký ngày 02/4/2013 về việc bổ sung Quy trình quản lý thu
ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hoá thu, nộp ngân sách nhà nước ban hành
kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Triển khai vận hành từ xa ứng dụng quản trị truyền tin phiên bản chữ ký số nhằm
đáp ứng nhu cầu theo dõi tiến trình truyền nhận và xác thực của bảng kê điện tử có gắn
chữ ký số giữa 4 ngành.
- Hỗ trợ vận hành hệ thống trao đổi thông tin của 4 ngành sau khi nâng cấp lên
phiên bản có gắn chữ ký số.

2. Thời gian và phạm vi triển khai
2.1 Thời gian triển khai
- Đợt 1: từ ngày 17/04/2013 đến ngày 18/04/2013.
- Đợt 2: từ ngày 22/04/2013 đến ngày 23/04/2013.
- Đợt 3: từ ngày 24/04/2013 đến ngày 25/04/2013.
2.2Phạm vi triển khai

- Cơ quan Thuế: Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc.
- Cơ quan Kho bạc: Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Kho bạc Quận/Huyện
trực thuộc.
- Cơ quan Tài chính: Sở Tài chính và các Phòng Tài chính Quận/Huyện.
Cơ quan Hải quan: Cục Hải quan các tỉnh/thành phố và các Chi cục Hải quan
trực thuộc.

3. Thực hiện triển khai:
Để việc triển khai vận hành được thành công, Tổng cục đề nghị các Cục Thuế
(Phòng Tin học) phối hợp thực hiện các công việc sau đây:
a. Phối hợp chuẩn bị triển khai:
- Bá...
Tổng cục Thuế
CỤC CNTT
---------------
Hà Nội, ngày 09/04/2013
THÔNG BÁO
Về việc triển khai vận hành hệ thống ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện
đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính
giai đoạn 2”
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đ triển khai vận hành chính thức ứng dụng trao đổi thông tin của 4 ngành theo
quy định tại quyết định s 654/QĐ-BTC ngày 02/4/2013 về việc bổ sung Quy trình
quản thu ngân sách Nhà nước thuộc D án hiện đại hoá thu, nộp ngân sách nhà nước
ban hành m theo Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, Ban chỉ đạo dự án pduyệt công văn kế hoạch triển khai vận hành hệ thống
ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện đại hoá quy trình quản thu nộp thuế
giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính giai đoạn 2”.
Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế phối hợp thực hiện triển khai với các ngành
KBNN, Hải quan, Tài chính theo công văn và kế hoạch của Bộ. Nội dung triển khai nâng
cấp như sau:
1. Nội dung nâng cấp:
- Triển khai vận hành từ xa ứng dụng trao đổi thông tin của các ngành Thuế,
KBNN, Hải quan, Tài chính đáp ứng quy trình truyền nhận bảng thu NSNN theo
Quyết định s 654/QĐ-BTC ngày 02/4/2013 về việc bổ sung Quy trình quản thu
ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hoá thu, np ngân sách nhà ớc ban hành
kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Triển khai vận hành từ xa ứng dụng quản trị truyền tin phiên bản chữ số nhằm
đáp ứng nhu cầu theo dõi tiến trình truyền nhận xác thực của bảng điện t gắn
chữ ký số giữa 4 ngành.
- Hỗ trợ vận hành hệ thống trao đổi thông tin của 4 ngành sau khi nâng cấp lên
phiên bản có gắn chữ ký số.
2. Thời gian và phạm vi triển khai
2.1 Thời gian triển khai
- Đợt 1: từ ngày 17/04/2013 đến ngày 18/04/2013.
- Đợt 2: từ ngày 22/04/2013 đến ngày 23/04/2013.
- Đợt 3: từ ngày 24/04/2013 đến ngày 25/04/2013.
2.2Phạm vi triển khai
tổng cục thuế - Trang 2
tổng cục thuế - Người đăng: xinh-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tổng cục thuế 9 10 765