Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số TTLNH-10

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN
HÀNG

------------

TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Ngày giao dịch:……………………………………………………………………………….
Dịch vụ:………………………………………………………………………………….…….
Ngân hàng:………………………………………………………………………….………….
Trang:……………………………………………………………………………………...……
Ngân hàng tham
gia
Số
hiệu

Nợ
Số món

Số tiền

Chênh lệch số tiền

Có
Số món

Số
tiền

Nợ

Tên Ngân
hàng

Tổng cộng

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Chú thích:
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho từng đơn vị thành viên.
- Cho biết giao dịch đi và đến của ĐVTV này với từng ĐVTV khác
- Cộng tổng của từng hệ thống và toàn bảng.

Có

...
THANH TO N I N T LIÊN NG NÁ Đ Â
NG
------------
M u s TTLNH-10
TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Ngày giao dịch:……………………………………………………………………………….
Dịch vụ:………………………………………………………………………………….…….
Ngân hàng:………………………………………………………………………….………….
Trang:……………………………………………………………………………………...……
Ngân h ng thamà
gia
N Chênh l ch s ti n
S n S ti n S n
S
ti n
N
S
hi u
Tên Ngân
h ngà
T ng c ng
L P B NG KI M SO T Á
Chú thích:
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho từng đơn vị thành viên.
- Cho biết giao dịch đi và đến của ĐVTV này với từng ĐVTV khác
- Cộng tổng của từng hệ thống và toàn bảng.
Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên 9 10 777