Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan trạm BTS

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN 5 TỔNG QUAN TRAM BTS
5.1.Giới Thiệu:
Một tr¹m BTS gåm cã 3 phÇn chÝnh :
- HÖ thèng nguån
+ HÖ thèng nguån AC.
+ HÖ thèng nguån DC.
- HÖ thèng RBS vµ BBS.
+ PhÇn Outdoor.
+ PhÇn Indoor.
- HÖ thèng truyÒn dÉn.
+ TruyÒn dÉn Viba.
+ TruyÒn dÉn Quang.

Tæng quan Tr¹m BTS cña RBS 2206 & RBS 2106

§èi víi RBS 2216 khèi CXU ®îc tÝch hîp trong c¸c dTRU.
5.2 Hệ thống RBS :
Liên
Kẹp
Bảng
kết
đồng
tiếp
đấtđất
đất
tiếp
(1)
trên
đất
cột
RBS
Vib
atiếp
Sợi
Kẹp
Bảng
Dây
Nối
Thang
phi
đất
tiếp
thoát
đơ
sét
(2)
ởở
vị
trí(cách
cách điểm
Dây
Kẹp
nhảy
tiếp
đất
2m
(3)
vị
trí
tạiacho
nối
mức
Tiếp
nhập
dây
sàn
đất
nhảy-phi
trạm
nhà
đơ
từ
30-60
cm
đồng
cáp
thang
chỗ
cách
ngõuốn
vào3030cmcm
thang
cáp
tiếpcáp
đất
trong
phòng
máy

5.2.1.Phần Outdoor :
Gồm có : - Anten

Hình 5.1. Cấu trúc một trạm BTS

- Feerder
- Jumper
5.2.2. Phần Indoor :
5.2.2.1 RBS 2206 và 2106 (Indoor/Outdoor)
B¶ng 5.1. Th«ng sè kü thuËt 2206/2106
Frequency band
Tx:
Rx:
Number of
transceivers
Transmission
interface
Dimension
(WxDxH):
Weight:

P-GSM 900, E-GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
935-960 MHz, 925-960 MHz, 1805-1880 MHz,
1930- 1990 MHz
890-915 MHz, 880-915 Mhz,1710-1785 MHz,
1850- 1910 MHz
2-12, EDGE on all TRX
2Mbit/s (E1), 75/120 ohm, 1.5 Mbit/s(T1)
RBS
RBS
RBS
RBS

2206: 600mmx400mmx1900mm
2106 : 1300x925x1618 mm
2206: 230 kg
2106: 760 kg including batteries

Output Power:
Power Supply:
Battery backup

200-250 V AC, 24 V DC or-48, -60 V DC
Optional site support cabinet

H×nh 5.3 C¸c khèi phÇn cøng chuÈn tñ RBS2206 vµ 2106

5.2.2.2. RBS 2216:

B¶ng 5.2. C¸c th«ng sè kü thuËt cña tñ 2216/2116
`
Frequency band
P-GSM 900, E-GSM 900, GSM 1800
Tx:
935-960 MHz, 925-960 MHz,1805-1880
MHz
Rx:
890-915 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785
MHz
Number of
2-12, GPRS CS1-4 and EDGE on all TRX
transceivers
Transmission
2Mbit/s (E1), 75/120 ohm, 1.5 Mbit/s(T1)
interface
Dimension (WxDxH): RBS 2216: 600x400x900 mm
RBS 2116: 650x800x1300 mm
Weight:
RBS 2216: 168.6 kg
RBS 2116: 250 kg

Output Power:

Power Supply:
Battery backup

RBS 2216, 900 MHz: 42.5 / 46.0 / 48.5
dBmRBS 2216, 1800 MHz: 42.0 / 45.5 /
48.0 dBm RBS 2116, 900 MHz: 42.0 /
45.5 / 48.0 dBRBS 2116, 1800 MHz: 41.5 /
45.0 / 47.5 dBm
200-250 V AC, 24 V DC or –48 V DC
Optional site support cabinet

H×nh 5.4. C¸c khèi phÇn cøng chuÈn tñ RBS 2216

Đặc điểm chính 2G
RBS 2216 hỗ trợ tất cả các đặc điểm chuẩn điển hình của họ RBS 2000. Cụ
thể như sau:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1,2 hoặc 3 sector trong cùng một tủ
Tối đa 12TRX
Điều khiển công suất tự động
Có thể giám sát được các...
PHẦN 5 TỔNG QUAN TRAM BTS
5.1 .G iới Thiệu :
Một tr¹m BTS gåm cã 3 phÇn chÝnh :
- HÖ thèng nguån
+ HÖ thèng nguån AC.
+ HÖ thèng nguån DC.
- HÖ thèng RBS vµ BBS.
+ PhÇn Outdoor.
+ PhÇn Indoor.
- HÖ thèng truyÒn dÉn.
+ TruyÒn dÉn Viba.
+ TruyÒn dÉn Quang.
Tæng quan Tr¹m BTS cña RBS 2206 & RBS 2106
Tổng quan trạm BTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan trạm BTS - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tổng quan trạm BTS 9 10 328