Ktl-icon-tai-lieu

trắc địa

Được đăng lên bởi Quang Thuận
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

II.

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
1. CHIA MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH.
2. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH.
TRÌNH BÀY:
1. CHIA MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH:
Để thuận tiện cho sử dụng và bảo quản bản đồ, người ta quy định cách phân
mảnh và đánh số các tờ bản đồ. Hệ thống phân mảnh được thực hiện như
sau:

a.

Xây dựng tấm bản đồ cơ sở tỷ lệ 1/10:
Từ kinh tuyến 180 độ về phía đông,theo kinh tuyến cứ cách 6 độ là một cột,
đánh số thứ tự cột từ 1-60. Từ xích đạo về hai cực, theo vĩ tuyến cứ cách 4
độ là 1 hàng, đánh số các hang bởi các chữ cái in hoa: A,B,C…Mỗi ô hình
thanh cong có kích thước 6 độ x 4 độ là mảnh bản đồ cơ sở 1/10 . Tên của tờ
bản đồ cơ sở là tên hàng theo sau đó là tên cột. Việt Nam thuộc các tờ F-48
(C,D,E,F).

b.

Chia mảnh các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500.000, 1/200.000, 1/100.000:
Tờ bản đồ cơ sở (F-48) tỷ lệ 1/10 được chia thành:
- 4 tờ bản đồ tỷ lệ 1/500.000 với tên riêng(A,B,C,D) theo sau tên của tờ
bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-D.
- 36 tờ bản đồ tỷ lệ 1/200.000 với tên riêng( I, II, III…XXXVI) theo sau
tên của tờ bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-X.
- 144 tờ bản đồ tỷ lệ 1/100.000 với tên riêng(1,2,3,…,144) theo sau tên của
tờ bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-100.
Chia mảnh các tờ bản đồ tỷ lệ khác:
- Tờ 1/100.000 chia làm 4 tờ 1/50.000 với tên riêng (A,B,C,D) ; tờ
1/50.000 chia làm 4 tờ 1/25.000 với tên riêng (a,b,c,d); tờ 1/25.000 chia
làm 4 tờ với tên riêng (1,2,3,4).
- Tờ 1/100.000 chia làm 256 tờ 1/5000 tên riêng ( [1], [2]…[256]); tờ
1/5000 chia làm 9 tờ 1/2000 với tên riêng ( [a], [b],….).
- Những tờ có tỷ lệ lớn hơn dung lưới km để chia, dung bảng tọa độ góc
khung của Gauss.
2. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH:

c.

a.

-

-

Định hướng bản đồ ngoài thực địa:
Để thuận tiện cho việc sử dụng bản đồ,phải xoay sao cho hướng của nó
ứng với phương hướng trên mặt đất, có thể định hướng bản đồ theo hai
phương pháp:
Định hướng bản đồ theo địa vật: ngoài mặt đất nếu như có nhiều địa vật
rõ nét đã được biểu diễn trên bản đồ, dựa vào đó xác định chính xác vị trí
đang đứng, sau đó đặt tờ bản đồ nằm ngang và xoay nó sao cho hướng đã
chọn trên bản đồ trùng với hướng tướng ứng trên mặt đất.
Định hướng tương đối bằng địa bàn: đặt trên bản đồ một địa bàn sao cho
đường chuẩn 0-0 của nó song song với đường trục dọc của lưới kilomet
rồi xoay bản đồ cho đến khi kim nam châm chỉ trị số 0 là được.

b.
-

-

-

Xác định chiều dài một đoạn thẳng trên bản đồ:
Để xác định chiều dài một đoạn thẳng nào đó,trên bản đồ ta dung thước
kẻ milimet đo trị số của nó rồi nhân với mẫu số tỷ lệ bản đồ sẽ...
I. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
1. CHIA MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH.
2. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH.
II. TRÌNH BÀY:
1. CHIA MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH:
Để thuận tiện cho sử dụng và bảo quản bản đồ, người ta quy định cách phân
mảnh và đánh số các tờ bản đồ. Hệ thống phân mảnh được thực hiện như
sau:
a. Xây dựng tấm bản đồ cơ sở tỷ lệ 1/10:
Từ kinh tuyến 180 độ về phía đông,theo kinh tuyến cứ cách 6 độ là một cột,
đánh số thứ tự cột từ 1-60. Từ xích đạo về hai cực, theo vĩ tuyến cứ cách 4
độ là 1 hàng, đánh số các hang bởi các chữ cái in hoa: A,B,C…Mỗi ô hình
thanh cong có kích thước 6 độ x 4 độ là mảnh bản đồ cơ sở 1/10 . Tên của tờ
bản đồ cơ sở là tên hàng theo sau đó là tên cột. Việt Nam thuộc các tờ F-48
(C,D,E,F).
b. Chia mảnh các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500.000, 1/200.000, 1/100.000:
Tờ bản đồ cơ sở (F-48) tỷ lệ 1/10 được chia thành:
- 4 tờ bản đồ tỷ lệ 1/500.000 với tên riêng(A,B,C,D) theo sau tên của tờ
bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-D.
- 36 tờ bản đồ tỷ lệ 1/200.000 với tên riêng( I, II, III…XXXVI) theo sau
tên của tờ bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-X.
- 144 tờ bản đồ tỷ lệ 1/100.000 với tên riêng(1,2,3,…,144) theo sau tên của
tờ bản đồ cơ sở, ví dụ: F-48-100.
-
c. Chia mảnh các tờ bản đồ tỷ lệ khác:
- Tờ 1/100.000 chia làm 4 tờ 1/50.000 với tên riêng (A,B,C,D) ; tờ
1/50.000 chia làm 4 tờ 1/25.000 với tên riêng (a,b,c,d); tờ 1/25.000 chia
làm 4 tờ với tên riêng (1,2,3,4).
- Tờ 1/100.000 chia làm 256 tờ 1/5000 tên riêng ( [1], [2]…[256]); tờ
1/5000 chia làm 9 tờ 1/2000 với tên riêng ( [a], [b],….).
- Những tờ có tỷ lệ lớn hơn dung lưới km để chia, dung bảng tọa độ góc
khung của Gauss.
-
2. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH:
trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc địa - Người đăng: Quang Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
trắc địa 9 10 682