Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiêm phương pháp nghiên cứu

Được đăng lên bởi Quí Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Nhng khía cnh nào dưới đây đúng vi
hot động qun tr:
a. Là mt quá trình
b. Được định hướng bi mc tiêu ca t
chc
c. Đối tượng ca qun tr là con người
d. Ch câu (b) và (c)
e. C (a), (b) và (c)
2. Hiu qu qun tr được hiu là
a. Quan h gia mc tiêu và ngun lc
b. Quan h gia ngun lc và kết qu
c. Đạt được các mc tiêu đã đặt ra
d. H thng mc tiêu nht quán
e. Mc độ lãng phí ngun lc thp nht
3. Hiu sut qun tr được hiu là
a. Quan h gia mc tiêu và ngun lc
b. Đạt được các mc tiêu đã đặt ra
c. H thng mc tiêu nht quán
d. Mc độ lãng phí ngun lc thp nht
e. Quan h gia kết qu và mc tiêu
4. Cp qun tr chu trách nhim chính đối vi
các hot động chc năng là:
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. nhân viên tha hành
e. tt c các cp
5. Vai trò hoch định chiến lược ca doanh
nghip đặc bit quan trng đối vi qun tr:
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. cp cao và cp trung
e. tt c các cp
6. Vic giám sát k thut đối vi hot động ca
nhân viên là chc năng ca các qun tr viên
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. cp trung và cp cơ s
e. tt c các cp
7. Bn ngun lc cơ bn được nhà qun tr s
dng là con người, tài chính, vt cht
a. K thut và thiết b
b. Địa đim kinh doanh
c. Thông tin
d. Công ngh
e. Vô hình
8. Chc năng hoch định bao gm các hot
động dưới đây TR:
a. Đánh giá môi trường bên trong
bên ngoài
b. Thiết lp h thng mc tiêu
c. Đảm bo các hot động tuân th các
kế hoch
d. Phát triến chiến lược và xây dng h
thng kế hoch
e. Xác định mc độ ưu tiên đối vi các
mc tiêu
9. Chc năng t chc bao gm các hot động
dưới đây TR:
a. Phân chia nhim v chung thành các
công vic c th
b. Nhóm (tích hp) các công vic
c. Xác định các chui hành động chính
phi thc hin
d. Xác lp quyn hn cho các b phn
e. Tuyn dng
10. Chc năng lãnh đạo bao gm các hot động
dưới đây TR:
a. xác định tm nhìn cho t chc
b. cung cp nhng ch dn và h tr cho
nhân viên
c. động viên nhân viên cp dưới
d. Phân định rõ quyn hn và trách
nhim
e. to lp môi trường làm vic tích cc
và gii quyết các xung đột
11. Chc năng kim soát có th bao gm các
hot động dưới đây TR:
a. Đảm bo các mc tiêu được thc hin
b. Xây dng h thng đánh giá nhân s
c. Hiu chnh các hot động
d. Điu chnh mc tiêu
e. Xác định các tiêu chun đánh giá
12. Kh năng dn dt, lãnh đạo động viên, gii
quyết xung đột và làm vic vi người khác là
k năng nào ca nhà qun tr:
a. Giao tiếp
b. Nhân s
c. Khái quát hoá
d. Chuyên môn
e. Tt c bn k năng
13. Đối vi qun tr viên cp cao, k năng nào là
k năng quan trng nht:
a. K năng chuyên môn
b. K năng quan h
c. K năng khái quát hoá
d. K năng khái quát hoá và quan h
e. K năng khái quát hoá và giao tiếp
14. Đối vi qun tr viên cp cơ s, k năng nào
là k năng quan trng nht:
a. K năng chuyên môn
b. K năng quan h
c. K năng khái quát hoá
d. K năng khái quát hoá và quan h
e. K năng khái quát hoá và giao tiếp
15. Các k năng qun tr có thđược t
a. Bm sinh
b. Kinh nghim thc tế
c. Đào to chính quy
d. Kết hp (b) và (c)
e. Tt c các ngun trên
16. K năng nào dưới đây thuc v nhóm k
năng chuyên môn
a. Kh năng nhn dng cơ hi để đổi
mi
1
trắc nghiêm phương pháp nghiên cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiêm phương pháp nghiên cứu - Người đăng: Quí Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
trắc nghiêm phương pháp nghiên cứu 9 10 5