Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản trị học

Được đăng lên bởi Quí Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1. Trong loi hình doanh nghip nào dưới đây, ch s hu chu trách nhim hu
hn v tài tài sn:
a. Công ty TNHH mt thành viên
b. Công ty hp danh
c. Doanh nghip tư nhân
d. Công ty TNHH hai thành viên tr lên
e. C a, b, c, d đều đúng
2. Trong loi hình doanh nghip nào dưới đây, các thành viên tham gia góp vn
chu trách nhim vô hn v tài tài sn:
a. Công ty TNHH mt thành viên
b. Công ty hp danh
c. Doanh nghip nhà nước
d. Công ty TNHH hai thành viên tr lên
e. Công ty c phn
3. Yếu t nào dưới đây có nh hưởng đến ý chí ra quyết định ca nhà qun tr:
a. K năng qun tr
b. K năng lãnh đạo
c. Lĩnh vc kinh doanh ca doanh nghip
d. Môi trường ca doanh nghip
e. Cơ cu t chc ca doanh nghip
4. Yếu t nào dưới đây có nh hưởng đến ý chí ra quyết định ca nhà qun tr:
a. Văn hoá doanh nghip
b. K năng qun tr
c. K năng lãnh đạo
d. Lĩnh vc kinh doanh ca doanh nghip
e. Cơ cu t chc ca doanh nghip
5. Giá tr văn hoá nào dưới đây to ra bu không khí dân ch trong doanh nghip:
a. Định hướng nhóm
b. Năng lc đổi mi
c. Hp tác và hi nhp
d. S đồng thun
e. Có h thng mc tiêu
6. Giá tr văn hoá nào dưới đây to ra s nht quán trong doanh nghip
a. Định hướng khách hàng
b. Tm nhìn dài hn
c. các giá tr căn bn
d. Có h thng chiến lược
e. Có h thng mc tiêu
7. Giá tr văn hoá nào dưới đây trc tiếp to ra kh năng thích ng ca doanh
nghip
a. Định hướng khách hàng
b. Tm nhìn dài hn
c. các giá tr căn bn
d. S đồng thun
e. Có h thng chiến lược
8. Giá tr văn hoá nào dưới đây th hin địnhh hướng dài hn ca doanh nghip:
a. Năng lc đổi mi
b. S đồng thun
c. Định hướng nhóm
Trắc nghiệm quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm quản trị học - Người đăng: Quí Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trắc nghiệm quản trị học 9 10 434