Ktl-icon-tai-lieu

triển khai công việc

Được đăng lên bởi ngoanhvuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC DỰ ÁN
BỘ PHẬN: ----------------------------------------

BỘ PHẬN: ----------------------------------------

BỘ PHẬN: ----------------------------------------

HỌ VÀ TÊN:………………………………

HỌ VÀ TÊN:………………………………

HỌ VÀ TÊN:………………………………

Vị trí: ……………………………………

Vị trí: ……………………………………

Vị trí: ……………………………………

Vị trí: ……………………………………

ký tên:………………………………

ký tên:………………………………

ký tên:………………………………

ký tên:………………………………

MỤC TIÊU

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
I.

Thời gian hoàn thành dự án
T6
T7
T8

T9

T2

T3

T4

T5

™

™

™

™

™

™

™

™

™

A

B

™

™

™

™

™

A

B

A

B

£

1

£

£

2

£

£

3

™

™

4

™

™

II

T11

T12

™

™

™

A

™

™

™

A

3

™

™

™

A

™

™

™

™

£

£

2

£

£

£

3
IV.

C

™

™

C

B

C

B

C

C

B

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH VÀ MUA SẮM

1

£

B

A

™

2

III

B

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG

1

£

T10

Trách nhiệm chính/Liên quan

T1

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỢP ĐỒNG

£

£

BỘ PHẬN: ----------------------------------------

HỌ VÀ TÊN:………………………………

™
™

™

™

™

™
™

™

™

A

B

B

B

A

B

B

B

C

A

B

B

B

C

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

£

£

1

A

B

C

C

£

£

2

™

™

™

™

™

™

™

™

™

A

B

C

C

£

£

3

™

™

™

™

™

™

™

™

™

A

B

C

C

£

£

4

™

™

™

™

™

™

™

™

™

A

B

C

C

A

B

C

V

™

™

™

SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN

£

£

£

1

£

£

£

2

™

™

A

B

C

£

£

£

3

™

™

A

B

C

£

£

£

4

™

™

A

B

C

£

£

£

5

™

™

A

B

C

B

C

A

B

C

A

B

C

A

™

™

£

£

£

1

™

™

£

£

£

2

™

™

™

™

™

™

£

£

£

3

™

™

™

™

™

™

£

£

£

4

™

™

™

™

B

C

A

£

£

£

5

™

™

™

™

B

C

A

£

£

£

6

B

C

A

A

B

B

B

A

B

B

B

Bộ phận Vật
Tư

Bộ phận kỹ
Thuật

Bộ phận kế
toán

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

B.P kinh
Doanh

VI

™

™

™

£

3

™

£

4

™

™

™

™

™

™

™

™

™

A

Mốc thời gian
mục tiêu

CÁC MỤC TIÊU

File Đánh giá hiệu quả dự án đính kèm

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

CHI PHÍ
TỔNG KẾT VÀ DỰ BÁO ĐỊNH KỲ

A

kế hoạch yêu cầu vật tư đính kèm

BGĐ

Tháng

™

Tháng

Tháng

™

Tháng

Tháng

™

Tháng

Tháng

™

Tháng

™

Tháng

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

™

Tháng

Tháng

™

2

Thực hiện đúng quy định của NN và TCT

1

£

Chi phí không vượt kế hoạch

£

Hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra

™

™

GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẠT MỤC TIÊU KẾ HOẠCH:

Tháng

*

™

...
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC DỰ ÁN
BỘ PHẬN: ---------------------------------------- BỘ PHẬN: ---------------------------------------- BỘ PHẬN: ---------------------------------------- BỘ PHẬN: ----------------------------------------
HỌ VÀ TÊN:……………………………… HỌ VÀ TÊN:……………………………… HỌ VÀ TÊN:……………………………… HỌ VÀ TÊN:………………………………
Vị trí: …………………………………… Vị trí: …………………………………… Vị trí: …………………………………… Vị trí: ……………………………………
ký tên:……………………………… ký tên:……………………………… ký tên:……………………………… ký tên:………………………………
MỤC TIÊU CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
Thời gian hoàn thành dự án
Trách nhiệm chính/Liên quan
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỢP ĐỒNG
£ £
1
A B B B C
£ £
2
A B
£ £
3
A B
£
4
A
II CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG
1
A C B
2
A C B
3
A C C B
III CÔNG TÁC KẾ HOẠCH VÀ MUA SẮM
£
1
A B B B
£ £ £
2
A B B B C
£ £ £
3
A B B B C
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
£ £
1
A B C C
£ £
2
A B C C
£ £
3
A B C C
£ £
4
A B C C
V SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN
£ £ £
1
A B C
£ £ £
2
A B C
£ £ £
3
A B C
£ £ £
4
A B C
£ £ £
5
A B C
VI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
£ £ £
1
B C A
£ £ £
2
B C A
£ £ £
3
B C A
£ £ £
4
B C A
£ £ £
5
B C A
£ £ £
6
B C A
* GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẠT MỤC TIÊU KẾ HOẠCH:
£
1
A B B B
£
2
A
£
3
A
£
4
A B B B
Hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra
Chi phí không vượt kế hoạch
Thực hiện đúng quy định của NN và TCT
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
BGĐ
CÁC MỤC TIÊU
File Đánh giá hiệu quả dự án đính kèm kế hoạch yêu cầu vật tư đính kèm
B.P kinh
Doanh
Bộ phận Vật
Bộ phận kỹ
Thuật
Bộ phận kế
toán
CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
TỔNG KẾT VÀ DỰ BÁO ĐỊNH KỲ
CÁC M C TIÊU CHÍNH
CHI PHÍ
M c th i gian
m c tiêu
triển khai công việc - Người đăng: ngoanhvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
triển khai công việc 9 10 415